Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Застраховката е предназначена за картодържатели на Банка ДСК - физически лица от 18 до 74 навършени години,  титуляри на банкови сметки в лева или евро, по които има издадена кредитна карта на тяхно име.

 • Застраховката предлага и допълнително покритие „Комфорт“, като по него са застраховани основната и всички допълнителни кредитни карти към банковата сметка на Картодържателя.

С групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта" и допълнително покритие „Комфорт“  Вие получавате финансово обезпечение  за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота, здравето, както и защита при платежни операции и при финансови загуби.

 • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
 • Дава Ви сигурност при злоупотреби с Вашата карта;
 • Осигурява защита на всички допълнителни карти без оскъпяване;
 • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
 • Конкурентна застрахователна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
 • Бързо и лесно сключване на полицата.

Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта" предлага два вида покритие: 

 Основно покритие: 

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

Допълнително покритие „Комфорт “:

 • Защита при неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на кредитната карта.
 • Защита на парични средства:

   - Покриват се финансови загуби вследствие кражба/грабеж или загуба на изтеглени пари в брой.

 • Изплаща се обезщетение до съответните лимити при:
 • Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с кредитната карта;
 • Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с кредитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро);
 • Кражба или загуба на ключове или ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с кредитната карта;
 • Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с кредитната карта.

   

  Специално за любителите на пътешествия предлагаме покритие "Моето пътуване", което да Ви осигури допълнителна защита, при всяко Ваше пътуване в чужбина. 

  Застрахователната премия може да бъде в лева/евро, в зависимост от вида на избраното застрахователно покритие и застрахователна сума. Заплаща се разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

  Премия по Основно покритие:

  0,65 лв./евро на 1000 лв./евро ЗС - на месец - с включен данък.

  По покритие „Комфорт“, не се дължи допълнителна премия за допълнителните карти:

  • Месечната премия по това покритие е:

  1,06 лева/0,54 евро на месец с включен данък от 2%.

  Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

  Можете да изберете от следните застрахователни суми:
  • 500 лв./евро;
  • От 1000 лв./евро до 20000 лв./евро ( при условие, че избраната сума е кратна на 1000 лв./евро);
  • 50 000 лв.;
  • 80 000 лв.;
  • 40 000 евро.

  Застрахователното обезщетение за всеки вид покритие е, както следва:

  Покрит риск Застрахователно обезщетение
  Смърт вследствие на злополука
  Смърт вследствие на злополука
  Изплаща се използваната сума по кредитната карта, но не повече от застрахователната сума.
  Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
  Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
  Изплаща се използваната сума по кредитната карта, но не повече от застрахователната сума.

  Застрахователното обезщетение за опционално покритие „Комфорт“  е, както следва:

  Покрит риск Застрахователна сума
  Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на кредитната карта;
  Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на кредитната карта;
  300 лв./150 евро (100 лв./50 евро за едно събитие)
  Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
  Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
  400 лв./200 евро
  Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с кредитната карта
  Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с кредитната карта
  380 лв./190 евро
  Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с кредитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
  Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с кредитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
  380 лв./190 евро
  Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с кредитната карта;
  Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с кредитната карта;
  100 лв./50 евро
  Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с кредитната карта
  Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с кредитната карта
  100 лв./50 евро

  Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

  Ползващо се лице може да бъде „Банка ДСК“ или Застрахования/Картодържателя: 

  • В случай че настъпи събитие, което спада към основното покритие на застраховката, размерът на непогасената част от кредитния лимит на картата, се изплаща на „Банка ДСК“ .
  • За покритие „Комфорт“ – застрахователно обезщетение се заплаща на Застрахования/Картодържателя до определеният застрахователен лимит на съответното покритие.
  Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
  Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
  Свали
  Общи условия и други документи
  Свали
  Информационен документ за застраховката
  Свали
  Анализ на потребностите на клиента
  Свали
  Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение
  Свали
  Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение - покритие „Комфорт"

  При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg . При покритие „Комфорт“ е необходимо незабавно да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

  • Стъпка 1
   Уведомяване за събитие

   Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси или в поделение на Банка ДСК.

  • Стъпка 2
   Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

   Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

   1. Смърт*
   2. Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН) над 50 %*
   3. Хоспитализация във връзка със злополука*
   4. При трудова или битова злополука*
   5. Други документи при специфични случаи*
   6. При събитие по покритие „Комфорт“*

   В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

  • Стъпка 3
   Срокове за получаване финално решение по заведената щета
   1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
   2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

  - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
  - Съобщението за смърт; 
  - Удостоверение за наследници; 
  - Копие от личните карти на всички наследници ;
  - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
  - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия

  - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
  - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

  - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)

   - Констативен протокол от КАТ; 
  - Съдебно-медицинска експертиза; 
  - Епикриза от болнично заведение и др.

  - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
  - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
  - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
  - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
  - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
  - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
  -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
  - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

  - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
  - Съобщението за смърт; 
  - Удостоверение за наследници; 
  - Копие от личните карти на всички наследници ;
  - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
  - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия

  - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
  - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

  - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)

   - Констативен протокол от КАТ; 
  - Съдебно-медицинска експертиза; 
  - Епикриза от болнично заведение и др.

  - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
  - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
  - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
  - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
  - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
  - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
  -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
  - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

  Застраховката е предназначена за картодържатели на Банка ДСК - физически лица от 18 до 74 навършени години,  титуляри на банкови сметки в лева или евро, по които има издадена кредитна карта на тяхно име.

  • Застраховката предлага и допълнително покритие „Комфорт“, като по него са застраховани основната и всички допълнителни кредитни карти към банковата сметка на Картодържателя.

  С групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта" и допълнително покритие „Комфорт“  Вие получавате финансово обезпечение  за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота, здравето, както и защита при платежни операции и при финансови загуби.

  • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
  • Дава Ви сигурност при злоупотреби с Вашата карта;
  • Осигурява защита на всички допълнителни карти без оскъпяване;
  • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
  • Конкурентна застрахователна премия;
  • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
  • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
  • Бързо и лесно сключване на полицата.

  Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта" предлага два вида покритие: 

   Основно покритие: 

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.

  Допълнително покритие „Комфорт “:

  • Защита при неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на кредитната карта.
  • Защита на парични средства:

    - Покриват се финансови загуби вследствие кражба/грабеж или загуба на изтеглени пари в брой.

  • Изплаща се обезщетение до съответните лимити при:
  • Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с кредитната карта;
  • Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с кредитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро);
  • Кражба или загуба на ключове или ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с кредитната карта;
  • Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с кредитната карта.

    

   Специално за любителите на пътешествия предлагаме покритие "Моето пътуване", което да Ви осигури допълнителна защита, при всяко Ваше пътуване в чужбина. 

   Застрахователната премия може да бъде в лева/евро, в зависимост от вида на избраното застрахователно покритие и застрахователна сума. Заплаща се разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

   Премия по Основно покритие:

   0,65 лв./евро на 1000 лв./евро ЗС - на месец - с включен данък.

   По покритие „Комфорт“, не се дължи допълнителна премия за допълнителните карти:

   • Месечната премия по това покритие е:

   1,06 лева/0,54 евро на месец с включен данък от 2%.

   Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

   Можете да изберете от следните застрахователни суми:
   • 500 лв./евро;
   • От 1000 лв./евро до 20000 лв./евро ( при условие, че избраната сума е кратна на 1000 лв./евро);
   • 50 000 лв.;
   • 80 000 лв.;
   • 40 000 евро.

   Застрахователното обезщетение за всеки вид покритие е, както следва:

   Покрит риск Застрахователно обезщетение
   Смърт вследствие на злополука
   Смърт вследствие на злополука
   Изплаща се използваната сума по кредитната карта, но не повече от застрахователната сума.
   Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
   Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
   Изплаща се използваната сума по кредитната карта, но не повече от застрахователната сума.

   Застрахователното обезщетение за опционално покритие „Комфорт“  е, както следва:

   Покрит риск Застрахователна сума
   Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на кредитната карта;
   Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на кредитната карта;
   300 лв./150 евро (100 лв./50 евро за едно събитие)
   Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
   Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
   400 лв./200 евро
   Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с кредитната карта
   Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с кредитната карта
   380 лв./190 евро
   Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с кредитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
   Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с кредитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
   380 лв./190 евро
   Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с кредитната карта;
   Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с кредитната карта;
   100 лв./50 евро
   Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с кредитната карта
   Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с кредитната карта
   100 лв./50 евро

   Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

   Ползващо се лице може да бъде „Банка ДСК“ или Застрахования/Картодържателя: 

   • В случай че настъпи събитие, което спада към основното покритие на застраховката, размерът на непогасената част от кредитния лимит на картата, се изплаща на „Банка ДСК“ .
   • За покритие „Комфорт“ – застрахователно обезщетение се заплаща на Застрахования/Картодържателя до определеният застрахователен лимит на съответното покритие.
   Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
   Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Кредитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
   Свали
   Общи условия и други документи
   Свали
   Информационен документ за застраховката
   Свали
   Анализ на потребностите на клиента
   Свали
   Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение
   Свали
   Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение - покритие „Комфорт"

   При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg . При покритие „Комфорт“ е необходимо незабавно да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

   • Стъпка 1
    Уведомяване за събитие

    Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси или в поделение на Банка ДСК.

   • Стъпка 2
    Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

    Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

    1. Смърт*
    2. Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН) над 50 %*
    3. Хоспитализация във връзка със злополука*
    4. При трудова или битова злополука*
    5. Други документи при специфични случаи*
    6. При събитие по покритие „Комфорт“*

    В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

   • Стъпка 3
    Срокове за получаване финално решение по заведената щета
    1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
    2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

   - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
   - Съобщението за смърт; 
   - Удостоверение за наследници; 
   - Копие от личните карти на всички наследници ;
   - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
   - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия

   - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
   - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

   - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)

    - Констативен протокол от КАТ; 
   - Съдебно-медицинска експертиза; 
   - Епикриза от болнично заведение и др.

   - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
   - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
   - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
   - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
   - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
   - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
   -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
   - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

   - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
   - Съобщението за смърт; 
   - Удостоверение за наследници; 
   - Копие от личните карти на всички наследници ;
   - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
   - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия

   - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
   - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

   - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)

    - Констативен протокол от КАТ; 
   - Съдебно-медицинска експертиза; 
   - Епикриза от болнично заведение и др.

   - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
   - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
   - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
   - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
   - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
   - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
   -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
   - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;