Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Застраховката е предназначена за картодържатели на Банка ДСК - физически лица от 18 до 74 навършени години,  титуляри на банкови сметки в лева или евро, по които има издадена дебитна карта на тяхно име.

 • Застраховката предлага и покритие „Комфорт“, по което са застраховани и всички допълнителни дебитни карти към банковата сметка на Картодържателя на дебитната карта, издадена в Банка ДСК.

С групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие „Комфорт“ Вие получавате финансово обезпечение за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота, здравето, както и защита при платежни операции и при финансови загуби.

 • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
 • Дава Ви сигурност при злоупотреби с Вашата карта;
 • Осигурява защита на всички допълнителни карти без оскъпяване;
 • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
 • Конкурентна застрахователна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
 • Бързо и лесно сключване на полицата.

Може да сключите групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта", като изберете едно от следните покрития: 

 1. Основно покритие:

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
  • Смърт в резултат на злополука в резултат на ПТП ;
  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност ( ПНЗА) в резултат на злополука на ПТП ;
 2. Разширено покритие:

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
  • Смърт на застрахования вследствие на злополука в резултат на ПТП;
  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука;
  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука на ПТП;
  • Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация, вследствие на злополука.
 3. Допълнително към избраното покритие, може да добавите и покритие „Комфорт", което осигурява:
   • Защита при неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта. 

   • Защита на парични средства: покриват се финансови загуби вследствие кражба/грабеж или загуба на изтеглени пари в брой.

   • Изплаща се обезщетение до съответните лимити при:
   • Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта;
   • Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро);
   • Кражба или загуба на ключове или ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;
   • Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.

   

  Специално за любителите на пътешествия предлагаме покритие "Моето пътуване", което да Ви осигури допълнителна защита, при всяко Ваше пътуване в чужбина. 
  • Застрахователната премия зависи от избраното застрахователно покритие, застрахователна сума и валута (лв./евро).
  • Заплаща се еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

  Примерни застрахователни премии при избрана валута в лева:

  Разширено покритие Основно покритие
  Застрахователна сума в лв. Годишна/ месечна премия в лв. Годишна/ месечна премия в лв.
  5 000 лв.*/ 15 000 лв.**.
  5 000 лв.*/ 15 000 лв.**
  17,05 лв./ 1,42 лв.
  14,21 лв./ 1,18 лв.
  12 500 лв.*/ 37 500 лв.**
  12 500 лв.*/ 37 500 лв.**
  42,62 лв./ 3,55 лв.
  35,52 лв./ 2,96 лв.
  20 000 лв.*/60 000 лв.**
  20 000 лв.*/60 000 лв.**
  68,19 лв./ 5,68 лв.
  56,83 лв./ 4,74 лв.
  • * за рискове в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП

  • ** за рискове в резултат на злополука в резултат на ПТП

  Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

  • Можете да изберете една от следните застрахователни суми по Основно и Разширено покритие:
   • 5 000 лв.(евро)* / 15 000 лв.(евро)**
   • 12 500 лв.(евро)* / 37 500 лв.(евро)**
   • 20 000 лв.(евро)* / 60 000 лв.(евро)**

  * за рискове в резултат на злополука (освен в резултат на ПТП );

  ** за рискове в резултат на злополука в резултат на ПТП ;

  • Застрахователно обезщетение за всеки вид покритие е , както следва :
  Вид на покритието Покрит риск Застрахователно обезщетение
  Основно и разширено покритие
  Основно и разширено покритие
  Смърт вследствие на злополука
  Изплаща се застрахователната сума.
  Основно и разширено покритие
  Основно и разширено покритие
  Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука
  Изплаща се застрахователната сума.
  Разширено покритие
  Разширено покритие
  Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация вследствие на злополука
  Изплаща се 2 ‰ (промила) от застрахователната сума за всеки ден хоспитализация след третия ден, но не повече от 180 дни за всички злополуки за един застрахователен период (1 год.)
  • Застрахователното обезщетение за допълнително покритие Комфорт“  е, както следва:
  Покрит риск Застрахователна сума за 1г.
  Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта;
  Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта;
  300 лв./150 евро (100 лв./50 евро за едно събитие)
  Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
  Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
  400 лв./200 евро
  Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта
  Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта
  380 лв./190 евро
  Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
  Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
  380 лв./190 евро
  Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;)
  Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;
  100 лв./50 евро
  Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.
  Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.
  100 лв./50 евро
  • Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.
  • Ползващо се лице е Застрахованият/Картодържателят или неговите законни наследници.
  Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
  Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
  Свали
  Общи условия и други документи
  Свали
  Информационен документ за застраховката
  Свали
  Анализ на потребностите на клиента
  Свали
  Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение
  Свали
  Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение - покритие „Комфорт"

  При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg . При покритие „Комфорт“ е необходимо незабавно да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

  • Стъпка 1
   Уведомяване за събитие

   Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси или в поделение на Банка ДСК.

  • Стъпка 2
   Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

   Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

   1. Смърт*
   2. Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН) над 50 %*
   3. Хоспитализация във връзка със злополука*
   4. При трудова или битова злополука*
   5. Други документи при специфични случаи*
   6. При събитие по покритие „Комфорт“*

   В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

  • Стъпка 3
   Срокове за получаване финално решение по заведената щета
   1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
   2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

  - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
  - Съобщението за смърт; 
  - Удостоверение за наследници; 
  - Копие от личните карти на всички наследници ;
  - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
  - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия 

  - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
  - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

  - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)


  - Констативен протокол от КАТ; 
  - Съдебно-медицинска експертиза; 
  - Епикриза от болнично заведение и др.(,

  - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
  - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
  - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
  - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
  - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
  - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
  -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
  - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

  - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
  - Съобщението за смърт; 
  - Удостоверение за наследници; 
  - Копие от личните карти на всички наследници ;
  - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
  - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия 

  - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
  - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

  - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)


  - Констативен протокол от КАТ; 
  - Съдебно-медицинска експертиза; 
  - Епикриза от болнично заведение и др.(,

  - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
  - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
  - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
  - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
  - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
  - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
  -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
  - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

  Застраховката е предназначена за картодържатели на Банка ДСК - физически лица от 18 до 74 навършени години,  титуляри на банкови сметки в лева или евро, по които има издадена дебитна карта на тяхно име.

  • Застраховката предлага и покритие „Комфорт“, по което са застраховани и всички допълнителни дебитни карти към банковата сметка на Картодържателя на дебитната карта, издадена в Банка ДСК.

  С групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие „Комфорт“ Вие получавате финансово обезпечение за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота, здравето, както и защита при платежни операции и при финансови загуби.

  • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
  • Дава Ви сигурност при злоупотреби с Вашата карта;
  • Осигурява защита на всички допълнителни карти без оскъпяване;
  • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
  • Конкурентна застрахователна премия;
  • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
  • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
  • Бързо и лесно сключване на полицата.

  Може да сключите групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта", като изберете едно от следните покрития: 

  1. Основно покритие:

   • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
   • Смърт в резултат на злополука в резултат на ПТП ;
   • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
   • Пълна и Необратима Загуба на Автономност ( ПНЗА) в резултат на злополука на ПТП ;
  2. Разширено покритие:

   • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
   • Смърт на застрахования вследствие на злополука в резултат на ПТП;
   • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука;
   • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука на ПТП;
   • Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация, вследствие на злополука.
  3. Допълнително към избраното покритие, може да добавите и покритие „Комфорт", което осигурява:
    • Защита при неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта. 

    • Защита на парични средства: покриват се финансови загуби вследствие кражба/грабеж или загуба на изтеглени пари в брой.

    • Изплаща се обезщетение до съответните лимити при:
    • Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта;
    • Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро);
    • Кражба или загуба на ключове или ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;
    • Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.

    

   Специално за любителите на пътешествия предлагаме покритие "Моето пътуване", което да Ви осигури допълнителна защита, при всяко Ваше пътуване в чужбина. 
   • Застрахователната премия зависи от избраното застрахователно покритие, застрахователна сума и валута (лв./евро).
   • Заплаща се еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

   Примерни застрахователни премии при избрана валута в лева:

   Разширено покритие Основно покритие
   Застрахователна сума в лв. Годишна/ месечна премия в лв. Годишна/ месечна премия в лв.
   5 000 лв.*/ 15 000 лв.**.
   5 000 лв.*/ 15 000 лв.**
   17,05 лв./ 1,42 лв.
   14,21 лв./ 1,18 лв.
   12 500 лв.*/ 37 500 лв.**
   12 500 лв.*/ 37 500 лв.**
   42,62 лв./ 3,55 лв.
   35,52 лв./ 2,96 лв.
   20 000 лв.*/60 000 лв.**
   20 000 лв.*/60 000 лв.**
   68,19 лв./ 5,68 лв.
   56,83 лв./ 4,74 лв.
   • * за рискове в резултат на злополука (освен злополука в резултат на ПТП

   • ** за рискове в резултат на злополука в резултат на ПТП

   Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

   • Можете да изберете една от следните застрахователни суми по Основно и Разширено покритие:
    • 5 000 лв.(евро)* / 15 000 лв.(евро)**
    • 12 500 лв.(евро)* / 37 500 лв.(евро)**
    • 20 000 лв.(евро)* / 60 000 лв.(евро)**

   * за рискове в резултат на злополука (освен в резултат на ПТП );

   ** за рискове в резултат на злополука в резултат на ПТП ;

   • Застрахователно обезщетение за всеки вид покритие е , както следва :
   Вид на покритието Покрит риск Застрахователно обезщетение
   Основно и разширено покритие
   Основно и разширено покритие
   Смърт вследствие на злополука
   Изплаща се застрахователната сума.
   Основно и разширено покритие
   Основно и разширено покритие
   Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука
   Изплаща се застрахователната сума.
   Разширено покритие
   Разширено покритие
   Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация вследствие на злополука
   Изплаща се 2 ‰ (промила) от застрахователната сума за всеки ден хоспитализация след третия ден, но не повече от 180 дни за всички злополуки за един застрахователен период (1 год.)
   • Застрахователното обезщетение за допълнително покритие Комфорт“  е, както следва:
   Покрит риск Застрахователна сума за 1г.
   Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта;
   Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта;
   300 лв./150 евро (100 лв./50 евро за едно събитие)
   Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
   Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
   400 лв./200 евро
   Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта
   Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта
   380 лв./190 евро
   Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
   Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
   380 лв./190 евро
   Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;)
   Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;
   100 лв./50 евро
   Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.
   Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.
   100 лв./50 евро
   • Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.
   • Ползващо се лице е Застрахованият/Картодържателят или неговите законни наследници.
   Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
   Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
   Свали
   Общи условия и други документи
   Свали
   Информационен документ за застраховката
   Свали
   Анализ на потребностите на клиента
   Свали
   Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение
   Свали
   Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение - покритие „Комфорт"

   При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg . При покритие „Комфорт“ е необходимо незабавно да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

   • Стъпка 1
    Уведомяване за събитие

    Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси или в поделение на Банка ДСК.

   • Стъпка 2
    Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

    Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

    1. Смърт*
    2. Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН) над 50 %*
    3. Хоспитализация във връзка със злополука*
    4. При трудова или битова злополука*
    5. Други документи при специфични случаи*
    6. При събитие по покритие „Комфорт“*

    В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

   • Стъпка 3
    Срокове за получаване финално решение по заведената щета
    1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
    2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

   - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
   - Съобщението за смърт; 
   - Удостоверение за наследници; 
   - Копие от личните карти на всички наследници ;
   - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
   - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия 

   - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
   - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

   - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)


   - Констативен протокол от КАТ; 
   - Съдебно-медицинска експертиза; 
   - Епикриза от болнично заведение и др.(,

   - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
   - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
   - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
   - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
   - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
   - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
   -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
   - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

   - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
   - Съобщението за смърт; 
   - Удостоверение за наследници; 
   - Копие от личните карти на всички наследници ;
   - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
   - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия 

   - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
   - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

   - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)


   - Констативен протокол от КАТ; 
   - Съдебно-медицинска експертиза; 
   - Епикриза от болнично заведение и др.(,

   - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
   - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
   - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
   - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
   - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
   - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
   -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
   - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;