Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта"

Финансова защита за Вас и Вашето семейство в случай на непредвидени събития при злополука.

Застраховката е предназначена за картодържатели на Банка ДСК - физически лица от 18 до 74 навършени години,  титуляри на банкови сметки в лева или евро, по които има издадена дебитна карта на тяхно име.

 • Застраховката предлага и покритие „Комфорт“, по което са застраховани и всички допълнителни дебитни карти към банковата сметка на Картодържателя на дебитната карта, издадена в Банка ДСК.

С групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие „Комфорт“ Вие получавате финансово обезпечение за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота, здравето, както и защита при платежни операции и при финансови загуби.

 • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
 • Дава Ви сигурност при злоупотреби с Вашата карта;
 • Осигурява защита на всички допълнителни карти без оскъпяване;
 • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
 • Конкурентна застрахователна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
 • Бързо и лесно сключване на полицата.

Може да сключите групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта", като изберете едно от следните покрития: 

 1. Основно покритие:

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
 2. Разширено покритие:

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
  • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука;
  • Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация, вследствие на злополука.
 3. Допълнително към избраното покритие, може да добавите и покритие „Комфорт", което осигурява:
   • Защита при неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта. 

   • Защита на парични средства: покриват се финансови загуби вследствие кражба/грабеж или загуба на изтеглени пари в брой.

   • Изплаща се обезщетение до съответните лимити при:
   • Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта;
   • Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро);
   • Кражба или загуба на ключове или ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;
   • Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.

   

  Специално за любителите на пътешествия предлагаме покритие "Моето пътуване", което да Ви осигури допълнителна защита, при всяко Ваше пътуване в чужбина. 
  • Застрахователната премия зависи от избраното застрахователно покритие, застрахователна сума и валута (лв./евро).
  • Заплаща се еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

  Примерни застрахователни премии при избрана валута в лева:

  Разширено покритие Основно покритие
  Застрахователна сума в лв. Годишна/ месечна премия в лв. Годишна/ месечна премия в лв.
  10 000 лв.
  10 000 лв.
  13,12 лв./ 1,10 лв.
  10,92 лв./ 0,91 лв.
  25 000 лв.
  25 000 лв.
  32,78 лв./ 2,74 лв.
  27,33 лв./ 2,28 лв.
  40 000 лв.
  40 000 лв.
  52,46 лв./ 4,38 лв.
  43,72 лв./ 3,65 лв.
  • По покритие „Комфорт“, не се дължи допълнителна премия за допълнителните карти.
   • Годишна премия по това покритие:

   9,96 лева/5,04 евро с включен данък от 2%.

    • Месечна премия по това покритие:

   0,83 лева/0,42 евро с включен данък от 2%.

   Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

   • Можете да изберете една от следните застрахователни суми по Основно и Разширено покритие:
    • 10 000 лв./евро,
    • 25 000 лв./евро,
    • 40 000 лв./евро. 
   • Застрахователното обезщетение за всеки вид покритие е, както следва:
   Вид на покритието Покрит риск Застрахователно обезщетение
   Основно и разширено покритие
   Основно и разширено покритие
   Смърт вследствие на злополука
   Изплаща се застрахователната сума.
   Основно и разширено покритие
   Основно и разширено покритие
   Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука
   Изплаща се застрахователната сума.
   Разширено покритие
   Разширено покритие
   Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация вследствие на злополука
   Изплаща се 2 ‰ (промила) от застрахователната сума за всеки ден хоспитализация след третия ден, но не повече от 180 дни за всички злополуки за един застрахователен период (1 год.)
   • Застрахователното обезщетение за допълнително покритие Комфорт“  е, както следва:
   Покрит риск Застрахователна сума за 1г.
   Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта;
   Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта;
   300 лв./150 евро (100 лв./50 евро за едно събитие)
   Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
   Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
   400 лв./200 евро
   Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта
   Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта
   380 лв./190 евро
   Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
   Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
   380 лв./190 евро
   Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;)
   Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;
   100 лв./50 евро
   Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.
   Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.
   100 лв./50 евро
   • Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.
   • Ползващо се лице е Застрахованият/Картодържателят или неговите законни наследници.
   Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
   Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
   Свали
   Общи условия и други документи
   Свали
   Информационен документ за застраховката
   Свали
   Анализ на потребностите на клиента
   Свали
   Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение
   Свали
   Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение - покритие „Комфорт"

   При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg . При покритие „Комфорт“ е необходимо незабавно да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

   • Стъпка 1
    Уведомяване за събитие

    Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси или в поделение на Банка ДСК.

   • Стъпка 2
    Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

    Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

    1. Смърт*
    2. Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН) над 50 %*
    3. Хоспитализация във връзка със злополука*
    4. При трудова или битова злополука*
    5. Други документи при специфични случаи*
    6. При събитие по покритие „Комфорт“*

    В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

   • Стъпка 3
    Срокове за получаване финално решение по заведената щета
    1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
    2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

   - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
   - Съобщението за смърт; 
   - Удостоверение за наследници; 
   - Копие от личните карти на всички наследници ;
   - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
   - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия 

   - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
   - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

   - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)


   - Констативен протокол от КАТ; 
   - Съдебно-медицинска експертиза; 
   - Епикриза от болнично заведение и др.(,

   - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
   - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
   - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
   - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
   - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
   - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
   -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
   - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

   - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
   - Съобщението за смърт; 
   - Удостоверение за наследници; 
   - Копие от личните карти на всички наследници ;
   - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
   - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия 

   - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
   - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

   - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)


   - Констативен протокол от КАТ; 
   - Съдебно-медицинска експертиза; 
   - Епикриза от болнично заведение и др.(,

   - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
   - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
   - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
   - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
   - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
   - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
   -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
   - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

   Застраховката е предназначена за картодържатели на Банка ДСК - физически лица от 18 до 74 навършени години,  титуляри на банкови сметки в лева или евро, по които има издадена дебитна карта на тяхно име.

   • Застраховката предлага и покритие „Комфорт“, по което са застраховани и всички допълнителни дебитни карти към банковата сметка на Картодържателя на дебитната карта, издадена в Банка ДСК.

   С групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие „Комфорт“ Вие получавате финансово обезпечение за Вас и Вашето семейство при настъпване на неблагоприятни събития с живота, здравето, както и защита при платежни операции и при финансови загуби.

   • Защитава Вашите финансови средства при настъпило събитие с живота и здравето Ви;
   • Дава Ви сигурност при злоупотреби с Вашата карта;
   • Осигурява защита на всички допълнителни карти без оскъпяване;
   • Богат избор от покрития и застрахователни суми;
   • Конкурентна застрахователна премия;
   • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
   • Активно покритие при гратисен период от 65 дни;
   • Бързо и лесно сключване на полицата.

   Може да сключите групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта", като изберете едно от следните покрития: 

   1. Основно покритие:

    • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
    • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука.
   2. Разширено покритие:

    • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
    • Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука;
    • Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация, вследствие на злополука.
   3. Допълнително към избраното покритие, може да добавите и покритие „Комфорт", което осигурява:
     • Защита при неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта. 

     • Защита на парични средства: покриват се финансови загуби вследствие кражба/грабеж или загуба на изтеглени пари в брой.

     • Изплаща се обезщетение до съответните лимити при:
     • Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта;
     • Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро);
     • Кражба или загуба на ключове или ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;
     • Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.

     

    Специално за любителите на пътешествия предлагаме покритие "Моето пътуване", което да Ви осигури допълнителна защита, при всяко Ваше пътуване в чужбина. 
    • Застрахователната премия зависи от избраното застрахователно покритие, застрахователна сума и валута (лв./евро).
    • Заплаща се еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

    Примерни застрахователни премии при избрана валута в лева:

    Разширено покритие Основно покритие
    Застрахователна сума в лв. Годишна/ месечна премия в лв. Годишна/ месечна премия в лв.
    10 000 лв.
    10 000 лв.
    13,12 лв./ 1,10 лв.
    10,92 лв./ 0,91 лв.
    25 000 лв.
    25 000 лв.
    32,78 лв./ 2,74 лв.
    27,33 лв./ 2,28 лв.
    40 000 лв.
    40 000 лв.
    52,46 лв./ 4,38 лв.
    43,72 лв./ 3,65 лв.
    • По покритие „Комфорт“, не се дължи допълнителна премия за допълнителните карти.
     • Годишна премия по това покритие:

     9,96 лева/5,04 евро с включен данък от 2%.

      • Месечна премия по това покритие:

     0,83 лева/0,42 евро с включен данък от 2%.

     Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

     • Можете да изберете една от следните застрахователни суми по Основно и Разширено покритие:
      • 10 000 лв./евро,
      • 25 000 лв./евро,
      • 40 000 лв./евро. 
     • Застрахователното обезщетение за всеки вид покритие е, както следва:
     Вид на покритието Покрит риск Застрахователно обезщетение
     Основно и разширено покритие
     Основно и разширено покритие
     Смърт вследствие на злополука
     Изплаща се застрахователната сума.
     Основно и разширено покритие
     Основно и разширено покритие
     Пълна и Необратима Загуба на Автономност (ПНЗА) в резултат на злополука
     Изплаща се застрахователната сума.
     Разширено покритие
     Разширено покритие
     Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация вследствие на злополука
     Изплаща се 2 ‰ (промила) от застрахователната сума за всеки ден хоспитализация след третия ден, но не повече от 180 дни за всички злополуки за един застрахователен период (1 год.)
     • Застрахователното обезщетение за допълнително покритие Комфорт“  е, както следва:
     Покрит риск Застрахователна сума за 1г.
     Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта;
     Неправомерно използване на картата от трето лице (теглене от банкомат или плащания с картата) в резултат на кражба, грабеж или загуба на дебитната карта;
     300 лв./150 евро (100 лв./50 евро за едно събитие)
     Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
     Кражба/Грабеж или Загуба на изтеглени пари в брой;
     400 лв./200 евро
     Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта
     Кражба на мобилен телефон и/или таблет заедно с дебитната карта
     380 лв./190 евро
     Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
     Кражба или загуба на портмоне или чанта заедно с дебитната карта (включени в общия лимит по това покритие с подлимит за едно събитие 100 лв./50 евро)
     380 лв./190 евро
     Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;)
     Кражба или загуба на Ключове или Ключове от сейф, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;
     100 лв./50 евро
     Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.
     Кражба или загуба на документи откраднати или загубени заедно с дебитната карта.
     100 лв./50 евро
     • Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.
     • Ползващо се лице е Застрахованият/Картодържателят или неговите законни наследници.
     Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
     Разберете повече за Групова застраховка „Спокойствие към Дебитна карта" и допълнително покритие " Комфорт" в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
     Свали
     Общи условия и други документи
     Свали
     Информационен документ за застраховката
     Свали
     Анализ на потребностите на клиента
     Свали
     Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение
     Свали
     Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение - покритие „Комфорт"

     При застрахователно събитие е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg . При покритие „Комфорт“ е необходимо незабавно да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

     • Стъпка 1
      Уведомяване за събитие

      Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси или в поделение на Банка ДСК.

     • Стъпка 2
      Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

      Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

      1. Смърт*
      2. Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН) над 50 %*
      3. Хоспитализация във връзка със злополука*
      4. При трудова или битова злополука*
      5. Други документи при специфични случаи*
      6. При събитие по покритие „Комфорт“*

      В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

     • Стъпка 3
      Срокове за получаване финално решение по заведената щета
      1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
      2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

     - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
     - Съобщението за смърт; 
     - Удостоверение за наследници; 
     - Копие от личните карти на всички наследници ;
     - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
     - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия 

     - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
     - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

     - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)


     - Констативен протокол от КАТ; 
     - Съдебно-медицинска експертиза; 
     - Епикриза от болнично заведение и др.(,

     - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
     - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
     - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
     - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
     - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
     - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
     -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
     - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

     - Препис-извлечение от Акт за смърт; 
     - Съобщението за смърт; 
     - Удостоверение за наследници; 
     - Копие от личните карти на всички наследници ;
     - Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
     - Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия 

     - Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
     - Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

     - Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)


     - Констативен протокол от КАТ; 
     - Съдебно-медицинска експертиза; 
     - Епикриза от болнично заведение и др.(,

     - При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
     - При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
     - При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
     - При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
     - При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
     - Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
     -  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
     - При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;