Спокойствие, че кредитът ти
няма да се превърне в тежест,
а финансите ти са добре защитени!

Намери най-близкия офис на Банка ДСК

Какво представлява застраховка, свързана с банков кредит или банкова карта?

Застраховките, свързани с банков кредит ти дават спокойствие, че дълговете ти няма да се превърнат в тежест. В случай на непредвидено събитие свързано с живота, здравето или загуба на работата ти, задълженията по твоя кредит се поемат от Застрахователя.

А с твоята банкова карта от Банка ДСК предлагаме допълнитени решения за финансова сигурност при неразрешени банкови операции, кражба на лични документи, портфейл, чанта и други важни за теб неща.

 

 

Как можем да се погрижим за теб?

Groupama icon

Ще се погрижим за твоите финансови задължения, когато си здравословно затруднен да ги погасяваш.

Groupama icon

Ще се погрижим за сигурността на твоите парични средства, портфейл, чанта и лични документи.

Groupama icon

Ще се погрижим за твоя кредит, когато неочаквано останеш без работа.

Groupama icon

Ще се погрижим за твоите нови придобивки, закупени чрез кредит.

Groupama icon

Ще се погрижим за доброто състояние на твоя имот.

 

 

Каквито и да са банковите ти задължения и отговорности,
застрахователните ни решения са твоята сигурна подкрепа в
непредвидени ситуации.

 
4 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ТВОЯ ПОТРЕБИТЕЛСКИ, ИПОТЕЧЕН ИЛИ ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ:
  •  
  •  
  •  
  •  
Покрития

ЗАСТРАХОВКА "ЖИВОТ, СВЪРЗАНА С БАНКОВ КРЕДИТ" Oще за продукта тук >>

ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ" Oще за продукта тук >> 

ЗАСТРАХОВКА "НЕЖЕЛАНА БЕЗРАБОТИЦА НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ" Oще за продукта тук >> 

ЗАСТРАХОВКА "ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА БАНКА ДСК" Oще за продукта тук >> 

при злополука      открий всички наши предложения за твоя жилищен и ипотечен кредит тук
виж повече
Смърт
 
! Смърт в резултат на злополука, настъпила със застрахования през периода на застраховката.
Трайно намалена или загубена работоспособност над 30 %
 
! Невъзстановимо загубена или намалена способност на застрахования за извършване на обичайни действия и занятия, която е резултат на и единствено на застрахователно събитие, претърпяно от застрахования през периода на индивидуалното застрахователно покритие.
Пълна трайна загуба на работоспособност над 70 %
при заболяване      
Смърт
 
! Смърт в резултат на заболяване, настъпила със застрахования през периода на застраховката.
Трайна загуба на работоспособност над 70 %
при загуба на работа      
Нежелана безработица
 
! Нежелана безработица ( закриване на предприятие; закриване или съкращаване на щата/длъжността), продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване и настъпила след изтичане на 90 дневен отлагателен период
ЗА СИГУРНОСТТА НА ТВОЯ СТОКОВ КРЕДИТ СЪЗДАДОХМЕ 2 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
  •  
  •  
Покрития

Пакет "СТАНДАРТ+" Oще за продукта тук >> 

Пакет "СТАНДАРТ" Oще за продукта тук >> 

Възраст на Застрахования от 18 г. до 64 г. от 65 г. до 78 г.
при злополука    
Смърт
 
! Смърт в резултат на злополука, настъпила със застрахования през периода на застраховката.
Пълна трайна загуба на работоспособност над 70 %
 
! Медицински удостоверима, вероятно постоянна, над 70% трайна неработоспособност и неспособност на лицето да упражнява каквато и да била дейност чрез полагане на личен труд за осигуряване на доход, настъпила през срока на индивидуалното застрахователно покритие като резултат от застрахователно събитие.
Временна неработоспособност над 60 дни
 
!Намалена или загубена способност за извършване на обичайни действия и занятия, която е пряк резултат на и единствено на застрахователно събитие, претърпяно от Застрахования през срока на индивидуалното застрахователно покритие, и поради която Застрахованият ползва ефективно отпуск по болест през срока на индивидуалното застрахователно покритие. Срокът на временната неработоспособност на Застрахования се определя от Застрахователя въз основа на болнични листове, издадени по реда на действащата нормативна уредба. За начало на временната неработоспособност се счита датата, посочена в първичния болничен лист. В случаите, при които има издадени продължения на първичния болничен лист, същите следва да се намират в причинноследствена връзка с първичния.
Хоспитализация
 
! Хоспитализация е непрекъсваем, минимум 24 часов престой на застрахования в болница по лекарско предписание за извършване на неотложно изследване, наблюдение или лечение във връзка с претърпяна от застрахования злополука.
при заболяване    
Смърт
 
! Смърт в резултат на заболяване, настъпила със застрахования през периода на застраховката.
Пълна трайна загуба на работоспособност над 70 %
 
! Медицински удостоверима, вероятно постоянна, над 70% трайна неработоспособност и неспособност на лицето да упражнява каквато и да била дейност чрез полагане на личен труд за осигуряване на доход, настъпила през срока на индивидуалното застрахователно покритие като резултат от застрахователно събитие.

Временна неработоспособност над 60 дни

 
!Намалена или загубена способност за извършване на обичайни действия и занятия, която е пряк резултат на и единствено на застрахователно събитие, претърпяно от Застрахования през срока на индивидуалното застрахователно покритие, и поради която Застрахованият ползва ефективно отпуск по болест през срока на индивидуалното застрахователно покритие. Срокът на временната неработоспособност на Застрахования се определя от Застрахователя въз основа на болнични листове, издадени по реда на действащата нормативна уредба. За начало на временната неработоспособност се счита датата, посочена в първичния болничен лист. В случаите, при които има издадени продължения на първичния болничен лист, същите следва да се намират в причинноследствена връзка с първичния.
при загуба на работа    
Нежелана безработица
 
! Нежелана безработица продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване, настъпила след изтичане на еднократен отлагателен период от 90 дни.
за твоето имущество    
Пожар, мълния, експлозия, имплозия
 
! Пожар е огън с поява на пламък, възникнал без съобразено за целта огнище. Мълния – предизвиква запалване, стопяване, обгаряне, опушване, счупване, натрошаване или по друг начин механично увреждане при пряко попадение върху застрахована стока. Експлозия е внезапно и непредвидимо протичаща проява на сила, предизвикана от стремежа на газове, течности или пари и/или техните смеси към разширяване, като резултат от химическа реакция. Имплозия е обратното явление на експлозията и представлява мигновено и взривообразно запълване на обем, който е в състояние на вакуум.
Силна буря, свличане на снежни и ледени маси
 
! Силна буря е ураган, вихрушка и смерч или обусловено от времето движение на въздушни маси при скорост на вятъра над 15 м/сек. Свличане на снежни и ледени маси е внезапно и непредвидимо свличане на снежни или ледени маси.
Изтичане на вода и пара
 
! Изтичане на вода и пара е изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди, което се получава при спукване, избиване, пробиване или счупване на резервоар, инсталация или включените към тях уреди, в резултат на което се нарушава тяхната нормална експлоатация.
Кражба чрез взлом
 
! Кражба чрез взлом е отнемане на стоката от владението на застрахования без негово съгласие с намерение за противозаконно присвояване чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради (врати, прозорци, стени, тавани и подове), трайно направени за защита на застрахованото имущество.
Въоръжен грабеж
 
! Противозаконно отнемане на застрахованата стока със сила или заплаха от извършителя с цел да се изключи съпротивата на застрахования, членове на неговото семейство или домакинство, или на лица, които са в договорни отношения с него.
ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА НА КАРТОДЪРЖАТЕЛИ" ТИ ПРЕДОСТАВЯ 4 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СИГУРНОСТ НА ТВОИТЕ СРЕДСТВА:
  •  
  •  
  •  
  •  
ПокритияОСНОВНО ПОКРИТИЕ Oще за продукта тук >> РАЗШИРЕНО ПОКРИТИЕ Oще за продукта тук >> ОСНОВНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ "ЗАЩИТЕНА КАРТА" Oще за продукта тук >> РАЗШИРЕНО ПОКРИТИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ "ЗАЩИТЕНА КАРТА" Oще за продукта тук >> 
ЗАЩИТА ЗА ТЕБ ПРИ ЗЛОПОЛУКА        
Смърт
 
! Смърт в резултат на злополука, настъпила със застрахования през периода на застраховката.
 
До застрахователната сума.
 
До застрахователната сума.
 
До застрахователната сума.
 
До застрахователната сума.
Трайно намалена или загубена работоспособност над 50%
 
! Невъзстановимо загубена или намалена способност на застрахования за извършване на обичайни действия и занятия, която е резултат на и единствено на застрахователно събитие, претърпяно от застрахования през периода на индивидуалното застрахователно покритие.
 
До застрахователната сума.
 
До застрахователната сума.
 
До 10 000 лв. за едно застрахователно събитие.
 
До 10 000 лв. за едно застрахователно събитие.
Временна неработоспособност във връзка с хоспитализация
 
! Срокът на престой в болница за лечение на увреждания на здравето на застрахования вследствие злополука, продължил без прекъсване повече от 24 часа в болница, в която на застрахования е предоставено здравно обслужване под непрекъснат лекарски надзор. Срокът на временната неработоспособност във връзка с хоспитализация на Застрахования се доказва с епикриза, издадена по реда на действащата нормативна уредба.
 
20 лв./ден болничен престой до 180 дни за една година.
 
20 лв./ден болничен престой до 180 дни за една година.
Смърт, вследствие на нападение с цел грабеж на банкова карта или парични средства
 
! Злополука, вследствие на нападение с цел грабеж на Застрахования, вследствие на което противозаконно са присвоени банковата карта и/или парични средства, изтеглени от Застрахования с банковата карта от АТМ/POS или от банков офис на Застраховащия (до 2 часа от момента на изтегляне на средствата), което е в при-чинно-следствена връзка с и е довело до смъртта на Застрахования в рамките на 12 месеца от датата на нападението.
 
При смърт от злополука при нападение с цел грабежб - 4 000 лв.
 
При смърт от злополука при нападение с цел грабежб - 4 000 лв.
ЗАЩИТА ЗА ТВОИТЕ ФИНАНСИ        
Защита при неразрешени платежни операции, извършени с дебитна или кредитна карта
 
! Неразрешени платежни операции, извършени с дебитна или кредитна карта са финансови загуби вследствие на неразрешени платежни операции, извършени с изгубена, открадната или незаконно присвоена банкова карта на застрахования на АТМ/POS (вкл. платежни операции наредени в интернет).
 
До 300 лв. за едно събитие / до 1000 лв. на година.
 
До 300 лв. за едно събитие / до 1000 лв. на година.
Защита на парични средства
 
! Защита на парични средства включва: възстановяване на финансови загуби вследствие на кражба или грабеж на парични средства, изтеглени с банкова карта от застрахован.
 
До 400 лв. за едно събитие / до 1000 лв. на година.
 
До 400 лв. за едно събитие / до 1000 лв. на година.
Защита на лични документи, ключове и карти: преиздаване на лични документи, изваждане на нови ключове, закупуване на ново портмоне и/или чанта
 
! Възстановяване на разходи за преиздаване на лични документи - лична карта, шофьорска книжка, талон на автомобил, паспорт, откраднати или загубени заедно с банковата карта, както и преиздаване на самата карта.
Възстановяване на разходи за изваждане на нови ключове, откраднати или загубени заедно с банковата карта , и /или смяна/ремонт на брави.
Възстановяване на разходи за закупуване на ново портмоне и/или чанта, противозаконно присвоени или загубени заедно с банковата карта.
 
До 100 лв. за едно събитие / до 500 лв. на година.
 
До 100 лв. за едно събитие / до 500 лв. на година.

 

И още…

Намери най-доброто решение за твоя автомобил

В партньорската мрежа на Банка ДСК можеш да сключиш задължителна застраховка "Гражданска Отговорност" на автомобилистите или пълно Каско. Намери най-доброто решение за твоя автомобил:

Автомобилно застраховане

Пътувай сигурно в чужбина със застраховка "Помощ при пътуване"

В Банка ДСК можете да сключиш още медицинска застраховка при пътуване в чужбина с избор от над 13 риска, предназначена за туристически и бизнес пътувания, работа и обучение в чужбина. Виж всички продукти, свързани с твоето пътуване в България или чужбина:

застраховане при пътуване

 

Ексклузивен партньор


Банка ДСК

БДСК

Банка ДСК е един от лидерите в банкирането на дребно на българския пазар. Динамично развиваща се, модерна, гъвкава и ориентирана към нуждите на всички свои клиенти, Банка ДСК предлага широка гама от продукти и услуги. Групама е дългогодишен партньор на банката в предлагане на продукти от сегмента банково застраховане. В офисите на Банка ДСК можете да намерите пълна информация, да получите оферта или сключите полица по застраховка „Любим дом“ или някой от другите продукти на Групама.