Старт на кампания "Мислиш за колата си. А ние мислим и за теб."

Уважаеми клиенти,

Групама стартира кампания по Автомобилно застраховане „Мислиш за колата си. А ние мислим и за теб.“. В офисите на Групама, клоновете на Банка ДСК и партньорската ни мрежа можете да направите своя избор от застрахователни продукти, съобразени с вашите нужди и да получите специални отстъпки. 

Попитайте за избран от вас продукт: Пакет „СОЛО“Пакет „КОМФОРТ“ и Каско „ПРЕСТИЖ“ в периода 02 ноември 2016 г. - 31 януари 2017 г., в офисите на Групама, онлайн на уеб адрес:https://online.groupama.bg/#insurance и в клоновата мрежа на Банка ДСК и се регистрирайте за участие за голямата награда.

Награда: 3 ваучера, всеки на стойност 500 лева с ДДС за покупка на комплект автомобилни гуми за всички клиенти, заявили оферта в периода на кампанията по продукти Пакет „СОЛО“, Пакет „КОМФОРТ“ и Каско „ПРЕСТИЖ“ ( правилата за участие в кампанията са описани в информацията по-долу).   

Раздел І.

ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА.

1.1. Кампанията се организира и провежда от ”Групама Застраховане” ЕАД, със седалище гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 47А, блок В, ет.3, наричано по-нататък „Организатор” или само – „Групама“. Организатора самостоятелно определят условията за участие в Кампанията.

Раздел ІІ.
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА.

2.1. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила, наричани по-нататък „Официални правила/Правилата”.

2.2. Официалните правила са публикувани на интернет страницата на Организатора на кампанията -www.groupama.bg.и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й.

2.3. Организаторът има право по всяко време да изменя, допълва или отменя Официалните правила, като промените влизат в сила от  публикуването им на интернет страницата на Организатора -www.groupama.bg.

2.4. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват всички условия и срокове, посочени в тях.

Раздел ІІІ.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА.

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти на Организатора и „Банка ДСК“ ЕАД. Списъкът на търговските обекти е публикуван на интернет страницата на организатора www.groupama.bg.

Раздел ІV. 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА.

4.1. Кампанията започва в 00.00 ч. на 02.11.2016 г. и приключва в 23.59 ч. на 31.01.2017 г.включително. Участието в Кампанията се реализира само в Периода на участие.

Раздел V.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА.

5.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице навършило 18 /осемнадесет/ години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на ”Групама Застраховане” ЕАД и “Групама Животозастраховане” ЕАД, свързани с Кампанията, професионално заетите с Кампанията лица, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи), което в периода на Кампанията изпълни следните условия:

·         посети офис на „Групама Застраховане“, клон на Банка ДСК в цялата страна или онлайн платформа на Групама с уеб адрес: https://online.groupama.bg/#insurances;

·         избере един от автомобилните застрахователни продукти на „Групама Застраховане“: пакет „СОЛО“, пакет „КОМФОРТ“, Каско „ПРЕСТИЖ“:

·         попълни електронна искане за оферта по избрания от него продукт на уеб адрес:https://online.groupama.bg/#insurances, в която участникът предоставя предвидените лични данни, съгласия и данни за контакт; или

·         попълни искане за оферта по избрания от него продукт при консултант в офис на Групама или офис на Банка ДСК в цялата страна като участникът предоставя предвидените в електронната заявка лични данни, съгласия и данни за контакт;

 

5.2. Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти в Кампанията, в случай че подаде искане за оферта по избран от него продукт участващ в Кампанията през Периода по Раздел IV.

5.3. Участието в Кампанията не е обвързано с реализиране на покупка или подписване на застрахователен договор

Раздел VI. 
НАГРАДИ.

6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени на спечелилите в Кампанията са 3 /три/ваучера на стойност 500 лв. всеки, за закупуване накомплект леки автомобилни гуми от „Примекс“ – гуми и сервиз.

6.2. Печелившите участници се определят чрез теглене в присъствието на нотариус, в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, назначена със заповед, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

6.3. Тегленето на наградите ще бъде проведено на 10.02.2017 г. в 11.00 ч. в централния офис на Организатора на адрес: гр. София, бул. ”Цариградско шосе” № 47А, блок В, ет. 3. Печелившите участници ще бъдат обявени в деня на тегленето на страницата на Организатора, достъпна на следния адрес - www.groupama.bg.

6.4. В тегленето на Наградите се включват всички лица, които са взели участие в Кампанията през Периода й по реда на Раздел VI, по-горе.

При тегленето на всяка от Наградите се определя по един печеливш участник и един резервен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести печелившия участник, в случай че в рамките на 5 /пет/ работни дни от датата на съответното теглене, последният не може да бъде открит на телефонния номер, посочен в искането за оферта, респективно не се свърже с Организатора след като е бил потърсен от същия и/или е видял името си на печеливш на интернет сайта на Организатора - www.groupama.bg, не желае да получи наградата си и/или не се яви да получи наградата в определения за това срок.

6.5. При нарушения или опит за манипулация на Кампанията, нерегламентирано или несъответстващо на настоящите Правила участие, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.

Раздел VІІ.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

7.1. Всеки участник в Кампанията може да провери дали е спечелил Награда на сайта на Организатора - www.groupama.bgна 10.02.2017 г. след 12.00 часа. Всеки печеливш участник ще бъде известен за спечелената Награда по телефона записан в подаденото искането за оферта в Периода на Кампанията, в срок до 24 часа, считано от датата на публикуването на резултатите от тегленето в сайта на Организатора.

7.2. В случай, че печеливш участник не може да бъде открит на посочения от него телефонен номер и не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до 5 /пет/ работни дни от тегленето, същият губи правото си да получи наградата, като Организаторът се свързва със съответния резервен печеливш участник. В този случай за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш участник. Не се организира повторно теглене.

7.3. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник или негов пълномощник и от представител на Организатора.

7.4. Наградите се връчват на спечелилите в офисите на Организатора, срещу представяне на документ за самоличност. При невъзможност да се яви, спечелилият клиент има право да получи наградата си по куриер или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

7.5. Крайният срок за получаване на всяка от наградите е 10 март 2017 г.

7.6. Ако в рамките на установения срок не са раздадени всички Награди, съответните печеливши участници губят правото да ги получат и не се организира повторно теглене.

7.7. Спечелена Награда не може да бъде заменена с паричната й равностойност.

 

7.8. Организаторът не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес и телефон за връзка. Организаторът няма да разглежда кореспонденция във връзка с настоящата Кампания след 10 март 2017 г.

Раздел VIII.
ОТГОВОРНОСТ

8.1. Всички искания за оферта по автомобилни застраховки, направени извън срока на кампанията, не предполагат получаване на право на участие в тегленето на наградите.

8.2. Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник в следствие на това, че последният е подал неточни или непълни данни за връзка с него или не отговаря на телефонните позвънявания на Организатора.

8.3. Организаторът на Кампанията не отговаря за качеството и поддръжката на наградите.

8.4. Организаторът не носи отговорност при невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8.5. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени при участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени умишлено, както и за вреди, причинени при ползване на Наградата.

8.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция с участниците или трети лица, във връзка с претенции за получаване на награди от Кампанията.

8.7. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Кампанията ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Кампанията.

Раздел XI.
ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

Раздел Х.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА.

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на www.groupama.bg, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства, включително форсмажорни. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

10.2. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При всякакви злоупотреби или опити за злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху Кампанията, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията, нито да го компенсира.

Раздел ХІ. 
СПОРОВЕ

11.1. Споровете между Организатора и участници в промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд съгласно българското законодателство.

Раздел ХII.
ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С подаване на искане за оферта се счита, че съответният участник приема и се съгласява с настоящите Официални правила на Кампанията и дава изричното си съгласие да бъде известяван за бъдещи промоции и актуални продукти на Организатора.

Раздел XIII.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

14.1. Участниците и техните пълномощници предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора за целите на Кампанията, включително да бъдат използвани от Организатора за целите на директния маркетинг с цел установяване на контакт във връзка с предоставяне на допълнителна информация за предлаганите от тях продукти и услуги.

14.2. Всеки печеливш участник се съгласява да участва в публични и други промоционални мероприятия на Организатора, без да е необходимо допълнително съгласие и/или заплащане от страна на Организатора. Такава публичност може да включва използване на името му, прякор, синоним, снимки и/или други данни и изображения.

14.2. Предоставянето на данните има доброволен характер.

14.3. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън случаите, посочени в настоящите правила.

Настоящите Правила влизат в сила от 00.00 ч. на 02.11.2016 г. и са валидни за Периода на Кампанията, в случай че не бъдат изменени, допълнени или отменени съгласно условията на т.2.3. от раздел II.

Всички съобщения на участниците до Организатора следва да бъдат изпратени на следният адрес:

гр. София, бул.“Цариградско шосе” № 47А, блок В, ет.3, офис Групама