Обратно към Новини

Важна информация за клиенти със застраховка „Живот, свързана със структуриран бонд“

18 January 2019

Уважаеми клиенти,

На 19.12.2018 г. изтече срокът на застраховки „Живот, свързана със структуриран бонд“  - шеста кампания (Commerzbank Balanced Risk ER Index, OTPX2018F) В тази връзка Ви информираме, че „Групама Животозастраховане“ ЕАД започна изплащането на застрахователните суми за настъпил покрит риск „доживяване“ на ползващите се лица по тези полици.

Застрахователната сума, дължима при настъпил покрит риск „доживяване“ е формирана както следва:

Съгласно условията, при които е подписан застрахователния договор по застраховка „Живот, свързана със структуриран бонд“, застрахователното плащане при настъпил покрит риск „доживяване“ е в размер на инвестираната/нетната премия плюс реализираната доходност от представянето на структурирания бонд през срока на застрахователното покритие.

Нетната премия е равна на платената премия, намалена с разходите, описани в Приложение 1, което е неразделна част от застрахователната полица, а именно:

·         Встъпителни разходи – 3 % от еднократната премия;

·         Рискова премия – 1,15 % от еднократната премия.

За съжаление състоянието на международните финансови пазари, вкл. последиците от международната финансова криза доведоха до реализиране на допълнителна доходност от инвестицията само в размер на 0,86 %.            

Застрахователната сума се изчислява както следва: нетната премия плюс 0,86 % допълнителна доходност.

Пример: При еднократна премия 1000 евро, нетната премия е в размер на 958,50 евро (1000-4,15%). Реализираната доходност е в размер на 0,86 % от нетната премия, т.е.при 958,50 евро нетна премия, допълнителната доходност се равнява на 8,29 евро.


Сподели