Пакет „Пълен“ към застраховка “Кредитна защита“
Максимална защита за Вашия потребителски, жилищен или ипотечен кредит.

Пакет „Пълен“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ ЕАД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет  „Пълен“ Ви предоставя максимална защита  срещу неблагоприятни събития  с живота и здравето Ви , както и срещу загуба на доход при нежелана безработица, които ситуации могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С Пакет „Пълен“  Вие можете да бъдете спокоен, че в случай на настъпило  заболяване (с изключение на  предшестващо такова), злополука или настъпила нежелана безработица в периода на изплащане на кредита Ви, остатъкът по кредита или месечните вноски през периода на безработицата и болничния престой  ще бъдат изплатени от Застрахователя към банката -кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или до 6 (шест) последователни месечни вноски   при нежелана безработица и продължителен болничен ( за 1 застрахователно събитие); 
 • При риск „Нежелана безработица“ застрахователното покритие е валидно дори и при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение (чл. 331 ал.1 от Кодекса на труда и чл.107а от Закона за държавния служител);
 • За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица - прилага се  увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 60 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „Пълен“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност не по-малка от 70% вследствие на злополука и заболяване;
 • Нежелана безработица;
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

Застрахователният договор по пакет „Пълен“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят с изключение на риска Нежелана безработица“, при който  се покриват събития, настъпили  на територията на Р. България.

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъка по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъка по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на ЕР на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

 

В случай на  Нежелана безработица  и Временна неработоспособност се изплащат:

 • до 12 (дванадесет) месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 (шест) последователни месечни вноски за едно застрахователно събитие.
 • * За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица“ - увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“. В тези случаи, Застрахователят изплаща на Застраховащия („Банка ДСК“) месечна вноска по  кредита за срока на временната неработоспособност , като  на застрахованото лице се изплаща допълнително обезщетение в размер на половин месечна вноска за всеки от месеците на неработоспособност.

Ползващо се лице ( лицето, на  което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка  е „Банка ДСК“ ЕАД.

Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита Ви  и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.

За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета по застраховка "Кредитна защита"
Свали
Уведомление за щета при "Нежелана безработица"
 • При настъпило събитие:

 Уведомяването се извършва от Застрахованото лице/законните наследници до Застраховащото лице – „Банка ДСК“ ЕАД.

 • Срокове за уведомяване :
  • Правата и задълженията по застрахователния договор се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие;
  • Препоръчително е Уведомлението да се направи веднага при узнаване за застрахователното събитие.

 

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие

  Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в обслужващия кредита клон на „Банка ДСК“ АД.

 • Стъпка 2
  Необходими документи

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Смърт
   • в резултат на заболяване*
   • в резултат на злополука*
  2. Пълна трайна неработоспособност/Пълна и необратима загуба на автономност*
  3. Временна неработоспособност*
  4. Нежелана безработица, продължила минимум 60 дни*

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

- препис-извлечение на Акт за смърт; 
- съобщение за смърт; 
- удостоверение за наследници.
a) При смърт в резултат на заболяване – медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта (: (епикризи от хоспитализации, амбулаторни листове от прегледи и консултации при личен лекар и специалисти, Лична амбулаторна карта, Рецептурна книжка и др.)
b)      При смърт в резултат на злополука – информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

- Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над определения в Общите условия процент; 
- Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и пълна медицинска документация във връзка с диагнозите, вписани в ЕР на ТЕЛК

- Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
- Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза;
- Лични амбулаторни картони и др.

- Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения към него; 
- Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение;
- Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
- Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице 
- Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица. 
- Копие на застрахователната полица;

Пакет „Пълен“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ ЕАД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет  „Пълен“ Ви предоставя максимална защита  срещу неблагоприятни събития  с живота и здравето Ви , както и срещу загуба на доход при нежелана безработица, които ситуации могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С Пакет „Пълен“  Вие можете да бъдете спокоен, че в случай на настъпило  заболяване (с изключение на  предшестващо такова), злополука или настъпила нежелана безработица в периода на изплащане на кредита Ви, остатъкът по кредита или месечните вноски през периода на безработицата и болничния престой  ще бъдат изплатени от Застрахователя към банката -кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или до 6 (шест) последователни месечни вноски   при нежелана безработица и продължителен болничен ( за 1 застрахователно събитие); 
 • При риск „Нежелана безработица“ застрахователното покритие е валидно дори и при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение (чл. 331 ал.1 от Кодекса на труда и чл.107а от Закона за държавния служител);
 • За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица - прилага се  увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 60 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „Пълен“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност не по-малка от 70% вследствие на злополука и заболяване;
 • Нежелана безработица;
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

Застрахователният договор по пакет „Пълен“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят с изключение на риска Нежелана безработица“, при който  се покриват събития, настъпили  на територията на Р. България.

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъка по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъка по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на ЕР на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

 

В случай на  Нежелана безработица  и Временна неработоспособност се изплащат:

 • до 12 (дванадесет) месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 (шест) последователни месечни вноски за едно застрахователно събитие.
 • * За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица“ - увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“. В тези случаи, Застрахователят изплаща на Застраховащия („Банка ДСК“) месечна вноска по  кредита за срока на временната неработоспособност , като  на застрахованото лице се изплаща допълнително обезщетение в размер на половин месечна вноска за всеки от месеците на неработоспособност.

Ползващо се лице ( лицето, на  което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка  е „Банка ДСК“ ЕАД.

Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита Ви  и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.

За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета по застраховка "Кредитна защита"
Свали
Уведомление за щета при "Нежелана безработица"
 • При настъпило събитие:

 Уведомяването се извършва от Застрахованото лице/законните наследници до Застраховащото лице – „Банка ДСК“ ЕАД.

 • Срокове за уведомяване :
  • Правата и задълженията по застрахователния договор се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие;
  • Препоръчително е Уведомлението да се направи веднага при узнаване за застрахователното събитие.

 

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие

  Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в обслужващия кредита клон на „Банка ДСК“ АД.

 • Стъпка 2
  Необходими документи

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Смърт
   • в резултат на заболяване*
   • в резултат на злополука*
  2. Пълна трайна неработоспособност/Пълна и необратима загуба на автономност*
  3. Временна неработоспособност*
  4. Нежелана безработица, продължила минимум 60 дни*

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

- препис-извлечение на Акт за смърт; 
- съобщение за смърт; 
- удостоверение за наследници.
a) При смърт в резултат на заболяване – медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта (: (епикризи от хоспитализации, амбулаторни листове от прегледи и консултации при личен лекар и специалисти, Лична амбулаторна карта, Рецептурна книжка и др.)
b)      При смърт в резултат на злополука – информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

- Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над определения в Общите условия процент; 
- Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и пълна медицинска документация във връзка с диагнозите, вписани в ЕР на ТЕЛК

- Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
- Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза;
- Лични амбулаторни картони и др.

- Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения към него; 
- Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение;
- Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
- Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице 
- Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица. 
- Копие на застрахователната полица;

Подобни продукти