Условия и ред за подаване и управление на жалби

Уважаеми клиенти,

В настоящата секция можете да намерите извлечение от Политиката на Групама Застраховане ЕАД и Групама Животозастраховане ЕАД за управление на жалби, съдържащо информация за процеса на обработка на жалби, както и образец, който можете за Ваше улеснение да ползвате, в случай, че желаете да подадете жалба.

Документите са налични на български и английски език.

Документите и информацията в настоящата секция можете да ползвате в случай, че желаете да подадете жалба, независимо от нейния характер и причина – отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, несъгласие с размера на определеното застрахователно обезщетение, качеството на предоставените услуги и други.

ДОКУМЕНТИ

Свали
Извлечение от политика за управление на жалби
Свали
Бланка за жалба

Dear Customers,

In this section you can find an extract from Complaints Management Policy of the Groupama Zastrahovane EAD and Groupama Zhivotozastrahovane EAD, containing information on the complaints handling process, as well as a template that you can use for your convenience in case you would like to file a complaint.

The documents are available in Bulgarian and English.

You can use the documents and information in this section in any case you would like to file a complaint, regardless of its nature and reason – refusal of the isurer to pay an insurance indemnity, disagreement with the amount of the determined insurance indemnity defined by the insurer, the quality of the services provided, etc.

Download here
Complaints Management Policy
Download here
Complaint template