Застраховка ProtectInvest

Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд
 • Достъп до международни финансови пазари чрез профилирани фондове
 • Избор между 3 фондa за диверсифициране на инвестициите
 • Защита при евентуална загуба от инвестицията, в случай на настъпване на застрахователно събитие смърт
 • Сигурност за близките Ви, при настъпване на застрахователно събитие смърт
 • Възможност да разполагате с парите си чрез пълни или частични откупи, без такси след 5-тата година
 • Вие решавате колко да инвестирате и за какъв срок (от 5 до 25 години)
 • Смърт в резултат на заболяване
 •  Смърт в резултат на злополука
 •  Доживяване в края на договора

Вие или определено от Вас Ползващо се лице ще получи стойността на инвестицията по договора.

 • В случай на смърт от заболяване - Ако стойността на инвестицията към датата на събитието е по-висока от платената нетната премия , ползващите се лица винаги получават тази по-висока стойност на договора
 • В случай на смърт от заболяване - Ако стойността на инвестицията към датата на събитието е по-ниска от платената нетна премия, Групама Животозастраховане ще доплати разликата, за да гарантира, че ползващите се лица ще получат нетната премия (до максимум 75 000 евро)
 • В случай на смърт от злополука - Стойността на инвестицията към датата на събитието ще се увеличи с 15% (или с 25% при смърт причинена при ПТП) до максимум 10 000 евро. 
Свали
Общи Условия
Свали
ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ
Свали
Основен Информационен Документ - JP Morgan
Свали
Основен Информационен Документ - AMUNDI S&P 500 ESG
Свали
Основен Информационен Документ - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд JP Morgan
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд AMUNDI S&P 500 ESG
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

Управление на рискове за устойчивост

(Прилагане на Регламент (ЕС) 2019/2088)

„Групама Животозастраховане“ ЕАД интегрира в своята инвестиционна политика управлението на рисковете за устойчивост (извънфинансови събития, които могат да повлияят на стойността на портфейла) и разработва стратегия за ограничаване на негативните въздействия върху устойчивостта (въздействието на портфейла върху факторите за устойчивост: екологични, социални и кадрови въпроси, зачитане на правата на човека, борба с корупцията) (членове 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2018/2088).

„Групама Животозастраховане“ ЕАД разчита на управлението и експертизата на Групама Асет мениджмънт за интегриране на рисковете за устойчивост в управлението на портфейла:

 • Оценка на капацитета на компаниите и организациите за иновации и адаптиране към екологични и социални промени, от дългосрочна перспектива (интегриран финансов и извънфинансов анализ на Групама Асет мениджмънт).
 • Използване на структуриран финансов и извънфинансов подход за анализ на „държавни облигации“, интегрирайки принципите на устойчива икономика (иновации, образование и обучение, социална стабилност, енергиен преход) в оценката на кредитоспособността на държавите.
 • Забрана за инвестиране или реинвестиране в компании:
  • Чиято икономическа и финансова жизнеспособност е вероятно да бъде застрашена поради високото излагане на фактори на околната среда, социални и управленски аспекти: рискове за устойчивост ("Списък на ключовите ESG рискове");
  • Чиито икономически модели са най-изложени на рисковете, свързани с изменението на климата (физически риск и риск от преход) (специфичен екологичен анализ).
 • Оттегляне от компании, чийто оборот или производствен микс се базират на повече от 20% топлинни въглища, или чието годишно производство надвишава 20 Мт или чийто инсталиран капацитет на електроцентрали, работещи на въглища, надвишава 10Гв (в подкрепа на политиката за изключване на въглищата през 2020 г.).

ESG анализът, използван за управление на портфолиото на „Групама Животозастраховане“ ЕАД, включва проучване на отрицателното или положителното въздействие на компаниите или организациите върху факторите за устойчивост (екологични и социални въздействия, зачитане на правата на човека, бизнес етика); за всеки сектор се избират показателите, считани за подходящи и съществени. В тази рамка се измерват следните отрицателни въздействия върху околната среда: въглероден интензитет (т CO2 / M € CA), зелен дял (според европейската таксономия), НПОС (нетен принос към околната среда, отрицателен или положителен принос към 5 екологични цели).

Като част от мониторинга на експозициите на портфейла, тези екологични показатели се измерват и допълват чрез изчисляване на неговото съответствие с целта на портфейла за ограничаване на глобалното затопляне до 2 °.

Политиката за изключване на въглищата, приета от „Групама Животозастраховане“ ЕАД, помага да се ограничи негативното въздействие на този въглеродно-интензивен енергиен източник.

Групама прилага и политиката за устойчивост при избор на своя партньор (Компания за управление на активи), респективно фондове при предлагане на своя продукт Протект Инвест.  Групама работи в партньорство с Амунди, като компания, която прилага всички изисквания на Регламент(ЕС) 2019/2088.Фондовете на Амунди, избрани и предлагани от Групама също прилагат изискванията на Регламента.

Рисковете за устойчивост се разглеждат като част от Продуктовите комитети.

 • Достъп до международни финансови пазари чрез профилирани фондове
 • Избор между 3 фондa за диверсифициране на инвестициите
 • Защита при евентуална загуба от инвестицията, в случай на настъпване на застрахователно събитие смърт
 • Сигурност за близките Ви, при настъпване на застрахователно събитие смърт
 • Възможност да разполагате с парите си чрез пълни или частични откупи, без такси след 5-тата година
 • Вие решавате колко да инвестирате и за какъв срок (от 5 до 25 години)
 • Смърт в резултат на заболяване
 •  Смърт в резултат на злополука
 •  Доживяване в края на договора

Вие или определено от Вас Ползващо се лице ще получи стойността на инвестицията по договора.

 • В случай на смърт от заболяване - Ако стойността на инвестицията към датата на събитието е по-висока от платената нетната премия , ползващите се лица винаги получават тази по-висока стойност на договора
 • В случай на смърт от заболяване - Ако стойността на инвестицията към датата на събитието е по-ниска от платената нетна премия, Групама Животозастраховане ще доплати разликата, за да гарантира, че ползващите се лица ще получат нетната премия (до максимум 75 000 евро)
 • В случай на смърт от злополука - Стойността на инвестицията към датата на събитието ще се увеличи с 15% (или с 25% при смърт причинена при ПТП) до максимум 10 000 евро. 
Свали
Общи Условия
Свали
ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ
Свали
Основен Информационен Документ - JP Morgan
Свали
Основен Информационен Документ - AMUNDI S&P 500 ESG
Свали
Основен Информационен Документ - AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд JP Morgan
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд AMUNDI S&P 500 ESG
ВИЖ ТУК
Подробна информация за фонд AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

Управление на рискове за устойчивост

(Прилагане на Регламент (ЕС) 2019/2088)

„Групама Животозастраховане“ ЕАД интегрира в своята инвестиционна политика управлението на рисковете за устойчивост (извънфинансови събития, които могат да повлияят на стойността на портфейла) и разработва стратегия за ограничаване на негативните въздействия върху устойчивостта (въздействието на портфейла върху факторите за устойчивост: екологични, социални и кадрови въпроси, зачитане на правата на човека, борба с корупцията) (членове 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2018/2088).

„Групама Животозастраховане“ ЕАД разчита на управлението и експертизата на Групама Асет мениджмънт за интегриране на рисковете за устойчивост в управлението на портфейла:

 • Оценка на капацитета на компаниите и организациите за иновации и адаптиране към екологични и социални промени, от дългосрочна перспектива (интегриран финансов и извънфинансов анализ на Групама Асет мениджмънт).
 • Използване на структуриран финансов и извънфинансов подход за анализ на „държавни облигации“, интегрирайки принципите на устойчива икономика (иновации, образование и обучение, социална стабилност, енергиен преход) в оценката на кредитоспособността на държавите.
 • Забрана за инвестиране или реинвестиране в компании:
  • Чиято икономическа и финансова жизнеспособност е вероятно да бъде застрашена поради високото излагане на фактори на околната среда, социални и управленски аспекти: рискове за устойчивост ("Списък на ключовите ESG рискове");
  • Чиито икономически модели са най-изложени на рисковете, свързани с изменението на климата (физически риск и риск от преход) (специфичен екологичен анализ).
 • Оттегляне от компании, чийто оборот или производствен микс се базират на повече от 20% топлинни въглища, или чието годишно производство надвишава 20 Мт или чийто инсталиран капацитет на електроцентрали, работещи на въглища, надвишава 10Гв (в подкрепа на политиката за изключване на въглищата през 2020 г.).

ESG анализът, използван за управление на портфолиото на „Групама Животозастраховане“ ЕАД, включва проучване на отрицателното или положителното въздействие на компаниите или организациите върху факторите за устойчивост (екологични и социални въздействия, зачитане на правата на човека, бизнес етика); за всеки сектор се избират показателите, считани за подходящи и съществени. В тази рамка се измерват следните отрицателни въздействия върху околната среда: въглероден интензитет (т CO2 / M € CA), зелен дял (според европейската таксономия), НПОС (нетен принос към околната среда, отрицателен или положителен принос към 5 екологични цели).

Като част от мониторинга на експозициите на портфейла, тези екологични показатели се измерват и допълват чрез изчисляване на неговото съответствие с целта на портфейла за ограничаване на глобалното затопляне до 2 °.

Политиката за изключване на въглищата, приета от „Групама Животозастраховане“ ЕАД, помага да се ограничи негативното въздействие на този въглеродно-интензивен енергиен източник.

Групама прилага и политиката за устойчивост при избор на своя партньор (Компания за управление на активи), респективно фондове при предлагане на своя продукт Протект Инвест.  Групама работи в партньорство с Амунди, като компания, която прилага всички изисквания на Регламент(ЕС) 2019/2088.Фондовете на Амунди, избрани и предлагани от Групама също прилагат изискванията на Регламента.

Рисковете за устойчивост се разглеждат като част от Продуктовите комитети.

Защо да изберете застраховка ПротектИнвест, свързана с инвестиционен фонд?
✓ Сигурност за близките Ви, в случай на настъпване на застрахователно събитие „Смърт“

✓ Възможност да разполагате с парите си чрез пълни или частични откупи, а след 5-тата година- без такси

✓ Вие решавате колко да инвестирате и за какъв срок (от 5 до 25 години)

✓ Можете да разпределите средствата си в един или в комбинация от трите фонда, като при желание можете да променяте структурата на своята инвестиция, прехвърляйки средства между фондовете;