Пакет „Мини“ към застраховка “Кредитна защита“

Достъпен вариант за защита на Вашия жилищен или ипотечен кредит.

Пакет „Мини“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ ЕАД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет  „Мини“ е достъпен вариант, който Ви позволява да се защитите срещу неблагоприятни ситуации с живота и здравето Ви, които могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С пакет „Мини“   Вие можете да бъдете сигурен, че в случай на настъпило  заболяване (с изключение на  предшестващо такова) или  злополука в периода на изплащане на кредита Ви, остатъкът по сумата ще бъде изплатен от Застрахователя към банката-кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие;
 • Застраховката се сключва без необходимост от медицински прегледи и деклариране на здравен статус;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 30 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „Мини“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70%  вследствие на злополука и заболяване;

Застрахователният договор по Пакет „Мини“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят.

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 

Застрахователната премия се изчислява като % от месечната погасителна вноска по кредита Ви  и се заплаща месечно едновременно  с вноската по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъка по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъка по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на Експертното решение на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

Ползващо се лице ( лицето, на  което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка  е „Банка ДСК“ ЕАД.

За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета по застраховка "Кредитна защита"
 • При настъпило събитие:

 Уведомяването се извършва от Застрахованото лице/законните наследници до Застраховащото лице – „Банка ДСК“ ЕАД.

 • Срокове за уведомяване :
  • Правата и задълженията по застрахователния договор се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие;
  • Препоръчително е Уведомлението да се направи веднага при узнаване за застрахователното събитие.

 

Пакет „Мини“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ ЕАД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет  „Мини“ е достъпен вариант, който Ви позволява да се защитите срещу неблагоприятни ситуации с живота и здравето Ви, които могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С пакет „Мини“   Вие можете да бъдете сигурен, че в случай на настъпило  заболяване (с изключение на  предшестващо такова) или  злополука в периода на изплащане на кредита Ви, остатъкът по сумата ще бъде изплатен от Застрахователя към банката-кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие;
 • Застраховката се сключва без необходимост от медицински прегледи и деклариране на здравен статус;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 30 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „Мини“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70%  вследствие на злополука и заболяване;

Застрахователният договор по Пакет „Мини“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят.

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 

Застрахователната премия се изчислява като % от месечната погасителна вноска по кредита Ви  и се заплаща месечно едновременно  с вноската по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъка по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъка по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на Експертното решение на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

Ползващо се лице ( лицето, на  което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка  е „Банка ДСК“ ЕАД.

За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета по застраховка "Кредитна защита"
 • При настъпило събитие:

 Уведомяването се извършва от Застрахованото лице/законните наследници до Застраховащото лице – „Банка ДСК“ ЕАД.

 • Срокове за уведомяване :
  • Правата и задълженията по застрахователния договор се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие;
  • Препоръчително е Уведомлението да се направи веднага при узнаване за застрахователното събитие.

 

Подобни продукти