За малки и средни непроизводствени предприятия
Сигурност за малък и среден бизнес

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които желаят да застраховат собствени, наети или отдадени под наем недвижими и движими имущества. Продуктът е насочен към:

 • малки и средни предприятия с непроизводствена дейност (офиси, магазини, търговски обекти, заведения за хранене, търговски обекти за предоставяне на услуги и стопански обекти) ;
 • масивни сгради след Акт 15;  
 • застрахователна сума до 2,5 млн. лева  
 • кредитополучатели - при ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.       

Бележка:  По този продукт  не се застраховат:

 • производствени обекти, складове на едро и логистични центрове, оранжерии;
 • не се застраховат самостоятелно материални запаси/стоки без друго имущество

 Всяко подобно имущество следва да се застрахова по застраховки  „Пожар и други щети на имущество“ или  „Индустриален пожар”

Застраховка „Сигурност за бизнеса“ е създадена специално за малък и среден бизнес, като дава възможност на клиента да защити неимуществени и имуществени активи като:

 • Сгради с масивни конструкции
 • Машини, съоръжения, оборудване, в т.ч. стопански инвентар
 • Краткотрайни материални активи, в т.ч .материали, продукция, стоки.
 • Комплексна защита срещу най-често срещаните рискове в бизнес среда
 • Удобно структурирани покрития в пакети по избор на клиента
 • Възможност за допълнителни свободни избираеми покрития
 • Улеснена процедура при сключване без необходимост от попълване на предлобение-въпросник
 • Конкурентна цена и възможност за разсрочено плащане на премията без завишение
 • Отстъпки при подновяване на полица  без щети

Застраховката се сключва на пакетен принцип с допълнително доброволно избрани покрития:

ПАКЕТ 1:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • Природни бедствия - буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване/замръзване
 • Увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животно
 • Разходи за разчистване на останки и спасяване на имущество 

ПАКЕТ 2: Включва всички рискове от ПАКЕТ 1 включително

 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Умишлен пожар (палеж)

 ПАКЕТ 3: Включва всички рискове от ПАКЕТ 2 включително

 • Късо съединение и/или токов удар

 ПАКЕТ 4: Включва всички рискове от ПАКЕТ 3 включително

 • Свличане или срутване на земни пластове
 • Авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване 
 • Д2 Изтичане на вода и пара

Допълнителни свободни избираеми покрития са:  

 • Земетресение;
 • Изтичане на вода и пара;
 • Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • Ударна/звукова вълна;
 • Загуба на доход от наем;
 • Клауза „Гражданска отговорност” към трети лица за причинени на трети лица имуществени вреди от застраховано имущество, в резултат на застрахователно събитие, покрито по полицата.
 • Кражба чрез взлом

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Р. България.

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието.  

 • Премията може да бъде платена еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.  
 • За клиенти на Банка ДСК - Възможност за плащане на премията чрез директен дебит

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество. 

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него.

 • На тел. 0700 123 32
 • в офис на Групама
 • в клон на Банка ДСК
 • или офисите на брокери партньори на Групама.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи Условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл адрес: office@groupama.bg в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие
  1. Чрез телефонно обаждане към 0 700 123 32
  2. Чрез подаване на Уведомление за щета
 • Стъпка 2
  Извършване на оглед

  Варианти за оглед, според спецификата на събитието и размера на уврежданията:

  1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон.
  2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
  3. Работа само по документи.
 • Стъпка 3
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие
  1. Документи, които се изискват при всички случаи:
   • Документ за собственост
   • Банкова сметка на Застрахования
  2. Документи при специфични събития:
   • Пожар – служебна бележка от РС ПБЗН
   • Земетресение – служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус
   • Кражба – служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
   • Злоумишлени действия на трети лица - служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
 • Стъпка 4
  Калкулиране на вредите
  1. Чрез експертна оценка: оценяват се конкретно установени увреждания по застрахованите обекти, съгласно средни пазарни цени за възстановяване на имуществото във вида му преди събитието.
  2. Чрез представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от страна на Застрахователя.
 • Стъпка 5
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета

  Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Предназначена за български и чуждестранни физически и юридически лица, които желаят да застраховат собствени, наети или отдадени под наем недвижими и движими имущества. Продуктът е насочен към:

 • малки и средни предприятия с непроизводствена дейност (офиси, магазини, търговски обекти, заведения за хранене, търговски обекти за предоставяне на услуги и стопански обекти) ;
 • масивни сгради след Акт 15;  
 • застрахователна сума до 2,5 млн. лева  
 • кредитополучатели - при ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банка-кредитор.       

Бележка:  По този продукт  не се застраховат:

 • производствени обекти, складове на едро и логистични центрове, оранжерии;
 • не се застраховат самостоятелно материални запаси/стоки без друго имущество

 Всяко подобно имущество следва да се застрахова по застраховки  „Пожар и други щети на имущество“ или  „Индустриален пожар”

Застраховка „Сигурност за бизнеса“ е създадена специално за малък и среден бизнес, като дава възможност на клиента да защити неимуществени и имуществени активи като:

 • Сгради с масивни конструкции
 • Машини, съоръжения, оборудване, в т.ч. стопански инвентар
 • Краткотрайни материални активи, в т.ч .материали, продукция, стоки.
 • Комплексна защита срещу най-често срещаните рискове в бизнес среда
 • Удобно структурирани покрития в пакети по избор на клиента
 • Възможност за допълнителни свободни избираеми покрития
 • Улеснена процедура при сключване без необходимост от попълване на предлобение-въпросник
 • Конкурентна цена и възможност за разсрочено плащане на премията без завишение
 • Отстъпки при подновяване на полица  без щети

Застраховката се сключва на пакетен принцип с допълнително доброволно избрани покрития:

ПАКЕТ 1:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • Природни бедствия - буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, измръзване/замръзване
 • Увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животно
 • Разходи за разчистване на останки и спасяване на имущество 

ПАКЕТ 2: Включва всички рискове от ПАКЕТ 1 включително

 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Умишлен пожар (палеж)

 ПАКЕТ 3: Включва всички рискове от ПАКЕТ 2 включително

 • Късо съединение и/или токов удар

 ПАКЕТ 4: Включва всички рискове от ПАКЕТ 3 включително

 • Свличане или срутване на земни пластове
 • Авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване 
 • Д2 Изтичане на вода и пара

Допълнителни свободни избираеми покрития са:  

 • Земетресение;
 • Изтичане на вода и пара;
 • Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • Ударна/звукова вълна;
 • Загуба на доход от наем;
 • Клауза „Гражданска отговорност” към трети лица за причинени на трети лица имуществени вреди от застраховано имущество, в резултат на застрахователно събитие, покрито по полицата.
 • Кражба чрез взлом

Застраховката покрива събития, настъпили на територията на  Р. България.

Премията се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованото имущество, избраното застрахователно покритие, рисковите обстоятелства и срока на покритието.  

 • Премията може да бъде платена еднократно или разсрочено на 2 или 4 вноски без оскъпяване.  
 • За клиенти на Банка ДСК - Възможност за плащане на премията чрез директен дебит

Размерът на застрахователната сума се определя индивидуално за всяко покритие и зависи от параметрите на застрахованото имущество. 

Размерът на застрахователното обезщетение се определя поотделно според вида на застрахованото имуществото (движимо или недвижимо) и избраното от клиента покритие в рамките на застрахователната отговорност за него.

 • На тел. 0700 123 32
 • в офис на Групама
 • в клон на Банка ДСК
 • или офисите на брокери партньори на Групама.

Повече информация за продукта и начин за сключване на полица можете да получите на тел. 0700 123 32 или можете да изпратите запитване чрез формата за заявка.

Изберете удобен за вас офис.
Моля, добави име.
Моля, добави фамилия.
Моля, добави телефонен номер минимум 9 цифри.
Моля, добави валиден имейл адрес.
Не сте се съгласили да предоставите личните си данни!
Свали
Общи Условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Анализ на потребностите на клиента
Свали
Уведомление за щета

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт от Имуществено застраховане е необходимо да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл адрес: office@groupama.bg в  срок до 3 работни дни от узнаването  на събитието и до 24 часа при настъпило събитие по риск „Кражба чрез взлом“ и/или „Кражба чрез техническо средство“.

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие
  1. Чрез телефонно обаждане към 0 700 123 32
  2. Чрез подаване на Уведомление за щета
 • Стъпка 2
  Извършване на оглед

  Варианти за оглед, според спецификата на събитието и размера на уврежданията:

  1. Чрез "Групама Видео Асистент" специално приложение на Групама за дистанционен оглед чрез Вашия смартфон.
  2. Чрез физически (реален) оглед на мястото на събитието – при щети с големи размери и/или специфични особености около възникналото събитие.
  3. Работа само по документи.
 • Стъпка 3
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие
  1. Документи, които се изискват при всички случаи:
   • Документ за собственост
   • Банкова сметка на Застрахования
  2. Документи при специфични събития:
   • Пожар – служебна бележка от РС ПБЗН
   • Земетресение – служебна бележка от сеизмологичен институт към БАН за силата на земния трус
   • Кражба – служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
   • Злоумишлени действия на трети лица - служебна бележка от РУ Полиция, краен акт при наличие на заведено досъдебно производство
 • Стъпка 4
  Калкулиране на вредите
  1. Чрез експертна оценка: оценяват се конкретно установени увреждания по застрахованите обекти, съгласно средни пазарни цени за възстановяване на имуществото във вида му преди събитието.
  2. Чрез представяне на предварителна оферта и фактури, след предварително одобрение от страна на Застрахователя.
 • Стъпка 5
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета

  Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента.

Подобни продукти