Условия и ред за подаване и разглеждане на етични сигнали

Уважаеми клиенти,

В настоящата секция можете да намерите информация за условията и реда за подаване на сигнали съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Приложен е и формуляр за регистриране на сигнал по т.нар. вътрешен канал за подаване на сигнали по образец на Комисията за защита на личните данни, на която са предоставени контролни правомощия по реда на закона.

Документите са налични на български и английски език.

Молим ви да ползвате тези документи само в случай, че желаете да подадете сигнал по реда на ЗЗЛПСПОИН, за да можем да предоставяме бързи отговори на вашите запитвания или жалби, които касаят предлаганите от нас застрахователни продукти и услуги.

В случай, че желаете да подадете жалба, ви молим да ползвате реда и документите, информация за които можете да намерите тук.

Свали
Условия и ред за подаване на сигнали
Свали
Формуляр за регистриране на сигнал
Свали
Условия и ред за подаване на сигнали
Свали
Формуляр за регистриране на сигнал

Dear Customers,

In this section, you can find information on the conditions and procedure for filing an alert under the Whistleblower Protection Act (WPA) and an alert registration form through the so-called internal whistleblower channel, as provided by the Commission for Personal Data Protection, which is granted supervisory powers under the said Act. The documents are available in Bulgarian and English.

We kindly ask you to use these documents only if you would like to file an ethical alert under the WPA, so that we can provide prompt responses to your inquiries or complaints regarding our insurance products and services.

If you would like to submit a complaint, we kindly ask that you use the procedure and documents available here.

Download here
Procedure for filing an alert
Download here
Alert registration form