Обратно към Блог

Застрахователните термини, които често ни объркват

18 July 2017

Когато сключваме застраховка често се сблъскваме с цифри и сложни термини, които са непонятни за нас.  Затова решихме да ви запознаем с най-разпространените застрахователни термини, които можете да срещнете в офертата на вашата застраховка:

1. Застрахователна премия – цената на застраховката. Тя може да бъде еднократно платима или на вноски. Важно е да знаете, че всяка вноска трябва да бъде заплатена до дата, посочена в полицата като Дата на падеж на вноската. Заплащането на застрахователя е задължително, за да ползваме защита при настъпване на неблагоприятно събитие.

2. Застрахователна сума – сумата, до размера на която застрахователят поема финансова отговорност при настъпване на щета по покрит в полицата риск. Това е и максималната сума на обезщетение.

3. Застрахователно обезщетение – сумата, която ползващите се лица получават при настъпване на застрахователно събитие. Ползващите се лица могат да бъдат застраховано лице, кредитор, законни наследници и др.

4. Застрахователна полица – документ, неразделна част от сключения договор между застрахователя и застрахования, в който се съдържат данните и подписите на страните и конкретните параметри на договора.

5. Застрахован – физическо или юридическо лице, чиито имуществени и/или неимуществени интереси са предмет на застраховката.

6. Застраховащ – лицето, което сключва застраховката. Възможно е застраховащият и застрахованият да бъдат едно и също или различни лица.

7. Подзастраховане – налице е, когато е уговорена по-малка застрахователна сума от действителната стойност на застрахованото имущество. Изчисленото обезщетение в този случай ще е равно на щетата умножена с отношението между застрахователната сума и застрахователната стойност.

Това са само част от термините в застраховането, които можете да срещнете, но са най-разпространените. Следете нашия блог за още полезна информация, свързана със застрахователния бранш. 


Сподели