Обратно към Новини

Уведомление до клиентите на туроператор „София Тур и Холидей“ ЕООД

20 December 2017

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявяване в несъстоятелност на туроператор „София тур и Холидей“ ЕООД ви информираме, че туроператорът има сключена полица „Отговорност на Туроператора“ в „Групама Застраховане“ ЕАД валидна  от 14.12.2016 г. до 13.12.2017 г.

Уверяваме ви, че ще окажем пълно съдействие на всички потърпевши, сключили договор и заплатили нереализирано пътуване в периода 14.12.2016 г. - 13.12.2017 г. и ще направим всичко възможно да получат своето обезщетение във възможно най-кратък срок.  

Молим клиентите на „София тур и Холидей“ ЕООД да се свържат с нас на тел. 0700 123 32 възможно най-скоро и да подадат претенция за обезщетение на e-mail адрес: sos@groupama.bg или във всички офиси на Застрахователя.

В периода 20.12.17 г. – 22.12.17 г.  офисите на „Групама Застраховане“ ЕАД ще работят с удължено работно време както следва:

 

Централен офис:

гр.София 1124

бул. Цариградско шосе № 47А, Блок В ет.3

Удължено работно време на 20.12.17 г. : 08:30 ч. – 20:00 ч.

Удължено работно време на 21.12.17 г. : 08:30 ч. – 19:00 ч.

Удължено работно време на 22.12.17 г. : 08:30 ч. – 18:00 ч.

 

Агенции на Групама в гр. София и страната

Удължено работно време на 20.12.17 г.: 08:30 ч. – 19:00 ч.

Удължено работно време на 21.12.17 г.: 08:30 ч. – 18:00 ч.

Удължено работно време на 22.12.17 г.: 08:30 ч. – 18:00 ч.

 

За предявяване на претенция е необходимо клиентите да попълнят  „Уведомление за щета за застраховка Отговорност на туроператора“ и да предоставят следните документи:

  1. Договор със „София тур и Холидей“ ЕООД за предоставяне на туристическа услуга /оригинал или нотариално заверено копие/
  1. Платежни документи, доказващи извършеното от Вас плащане по договора за организирано туристическо пътуване - / оригинал* или нотариално заверено копие /
  • Фискален бон в оригинал – за плащания в брой и с банкова карта;
  • Квитанция в оригинал - за плащания с карта;
  • Заверено от банка копие от платежно нареждане – за плащания по банков път.
  1. Писмени откази за изпълнение на резервации /туристически услуги/, поради неплащане на „София тур и Холидей“ ЕООД от страна на доставчици /авиокомпании, транпортни фирми, хотели, посрещащи туроператори, ресторанти и др./
  1. Писмен отказ от страна на „София тур и Холидей“ ЕООД да Ви възстанови дължимите суми за непредоставените услуги. (Писменият отказ следва да бъде подписан от законен представител на „София тур и Холидей“ ЕООД и да съдържа причините за отказа да Ви бъдат възстановени дължимите суми)
  1. Удостоверение или фактури, ако има такива, издадени от контрагентите или доставчиците на Застрахования за дължимите от последния суми.
  1. Удостоверение/сертификат, издаден от Банка за банкова сметка (IBAN) на името на Бенефициента на обезщетението /лицето, заплатило за туристическите услуги по договора/.
  1. Копие от лична карта на бенефициента на обезщетението.

За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 123 32. Нашите експерти ще ви окажат пълно съдействие при регистрация на застрахователното събитие и ще ви дадат указания за следващите стъпки, които е нужно да предприемете.

Екипът на „Групама Застраховане“ ЕАД


Сподели