Застраховка „Комфорт Бизнес“
Осигурете си спокойствие в случай на злоупотреби с Вашата банкова бизнес карта

Тази застраховка е предназначена за собственици на бизнеси, които притежават бизнес карта в Банка ДСК и са упълномощили свои служители с право да използват съответната дебитна/кредитна бизнес карта.

 • В зависимост от броя на служителите с право на ползване на дебитната/кредитната бизнес карта, се сключва отделен сертификат.

Със застраховка „Комфорт Бизнес“  си осигурявате спокойствие и защита при  финансови загуби от неправомерно използване или кражба на застрахованата банкова карта.

 • Покритие на всеки вид карти ( дебитна/кредитна);
 • Възможност за застраховане на повече от една бизнес карта и повече от 1 картодържател;
 • Достъпна месечна и годишна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Териториално покритие в цял свят;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни.

Застраховката предлага избор от разнообразни покрития, които да Ви осигурят финансово обезпечение при настъпили злоупотреби.

Покритие Застрахователна сума за 1 година
Неправомерно използване на Бизнес карта
Неправомерно използване на Бизнес карта
300 лв. (100 лв. за едно събитие)
Кражба, съпроводена с физическо насилие или Загуба на изтеглени пари в брой
Кражба, съпроводена с физическо насилие или Загуба на изтеглени пари в брой
400 лв.
Кражба на служебен мобилен телефон или служебен таблет заедно с бизнес банковата карта
Кражба на служебен мобилен телефон или служебен таблет заедно с бизнес банковата карта
400 лв.
Кражба или Загуба на Служебни ключове от сейф, откраднати или Изгубени заедно с бизнес банкова карта
Кражба или Загуба на Служебни ключове от сейф, откраднати или Изгубени заедно с бизнес банкова карта
160 лв.
Кражба или загуба на Служебни документи, откраднати или загубени заедно с бизнес банкова карта
Кражба или загуба на Служебни документи, откраднати или загубени заедно с бизнес банкова карта
60 лв.

Годишната премия е в лева и се заплаща еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

Застрахован Месечна премия Годишна премия
Един картодържател
Един картодържател
1,42 лв.
17 лв.
Всеки следващ картодържател (с отделен сертификат)
Всеки следващ картодържател (с отделен сертификат)
1,42 лв.
17 лв.

*Премиите включват  данък от 2% по ЗДЗП.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

 • Ползващо се лице по тази застраховка е Застраховащият – притежателят на съответната бизнес карта в Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Комфорт Бизнес“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Комфорт Бизнес“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт „Комфорт Бизнес“ е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg и да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие

  Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси или в поделение на Банка ДСК.

 • Стъпка 2
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Смърт*
  2. Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН) над 50 %*
  3. Хоспитализация във връзка със злополука*
  4. При трудова или битова злополука*
  5. Други документи при специфични случаи*
  6. При събитие по покритие „Комфорт“*

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

- Препис-извлечение от Акт за смърт; 
- Съобщението за смърт; 
- Удостоверение за наследници; 
- Копие от личните карти на всички наследници ;
- Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
- Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия

- Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
- Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

- Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)

 - Констативен протокол от КАТ; 
- Съдебно-медицинска експертиза; 
- Епикриза от болнично заведение и др.

- При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
- При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
- При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
- При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
- При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
- Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
-  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
- При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

- Препис-извлечение от Акт за смърт; 
- Съобщението за смърт; 
- Удостоверение за наследници; 
- Копие от личните карти на всички наследници ;
- Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
- Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия

- Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
- Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

- Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)

 - Констативен протокол от КАТ; 
- Съдебно-медицинска експертиза; 
- Епикриза от болнично заведение и др.

- При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
- При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
- При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
- При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
- При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
- Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
-  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
- При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

Тази застраховка е предназначена за собственици на бизнеси, които притежават бизнес карта в Банка ДСК и са упълномощили свои служители с право да използват съответната дебитна/кредитна бизнес карта.

 • В зависимост от броя на служителите с право на ползване на дебитната/кредитната бизнес карта, се сключва отделен сертификат.

Със застраховка „Комфорт Бизнес“  си осигурявате спокойствие и защита при  финансови загуби от неправомерно използване или кражба на застрахованата банкова карта.

 • Покритие на всеки вид карти ( дебитна/кредитна);
 • Възможност за застраховане на повече от една бизнес карта и повече от 1 картодържател;
 • Достъпна месечна и годишна премия;
 • Улеснен начин на плащане чрез периодичен кредитен превод;
 • Териториално покритие в цял свят;
 • Активно покритие при гратисен период от 65 дни.

Застраховката предлага избор от разнообразни покрития, които да Ви осигурят финансово обезпечение при настъпили злоупотреби.

Покритие Застрахователна сума за 1 година
Неправомерно използване на Бизнес карта
Неправомерно използване на Бизнес карта
300 лв. (100 лв. за едно събитие)
Кражба, съпроводена с физическо насилие или Загуба на изтеглени пари в брой
Кражба, съпроводена с физическо насилие или Загуба на изтеглени пари в брой
400 лв.
Кражба на служебен мобилен телефон или служебен таблет заедно с бизнес банковата карта
Кражба на служебен мобилен телефон или служебен таблет заедно с бизнес банковата карта
400 лв.
Кражба или Загуба на Служебни ключове от сейф, откраднати или Изгубени заедно с бизнес банкова карта
Кражба или Загуба на Служебни ключове от сейф, откраднати или Изгубени заедно с бизнес банкова карта
160 лв.
Кражба или загуба на Служебни документи, откраднати или загубени заедно с бизнес банкова карта
Кражба или загуба на Служебни документи, откраднати или загубени заедно с бизнес банкова карта
60 лв.

Годишната премия е в лева и се заплаща еднократно или разсрочено на месечни вноски чрез периодичен кредитен превод /ПКП/ до или на съответния падеж.

Застрахован Месечна премия Годишна премия
Един картодържател
Един картодържател
1,42 лв.
17 лв.
Всеки следващ картодържател (с отделен сертификат)
Всеки следващ картодържател (с отделен сертификат)
1,42 лв.
17 лв.

*Премиите включват  данък от 2% по ЗДЗП.

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  цял свят.

Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на ползващите се лица, в избраната валутна единица, в срок до 15 работни дни от датата, на която са  представени последните поискани от Застрахователя документи.

 • Ползващо се лице по тази застраховка е Застраховащият – притежателят на съответната бизнес карта в Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Комфорт Бизнес“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Разберете повече за застраховка „Комфорт Бизнес“ в удобен за Вас офис на Банка ДСК.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение

При настъпили покрити събития по застрахователен продукт „Комфорт Бизнес“ е необходимо незабавно да се свържете с нас на тел. 0700 123 32 или да ни изпратите имейл на адрес: claims.life@groupama.bg и да блокирате картата, в който и да е от клоновете на „Банка ДСК” ЕАД или да се обадите на телефонния номер, определен за блокиране на карти, посочен от  „Банка ДСК” ЕАД. Повече информация относно правила при настъпване на щета:

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие

  Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси или в поделение на Банка ДСК.

 • Стъпка 2
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Смърт*
  2. Пълна трайна нетрудоспособност (ПТН) над 50 %*
  3. Хоспитализация във връзка със злополука*
  4. При трудова или битова злополука*
  5. Други документи при специфични случаи*
  6. При събитие по покритие „Комфорт“*

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15/петнадесет/ работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

- Препис-извлечение от Акт за смърт; 
- Съобщението за смърт; 
- Удостоверение за наследници; 
- Копие от личните карти на всички наследници ;
- Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
- Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия

- Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
- Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

- Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)

 - Констативен протокол от КАТ; 
- Съдебно-медицинска експертиза; 
- Епикриза от болнично заведение и др.

- При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
- При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
- При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
- При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
- При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
- Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
-  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
- При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;

- Препис-извлечение от Акт за смърт; 
- Съобщението за смърт; 
- Удостоверение за наследници; 
- Копие от личните карти на всички наследници ;
- Доказателство за злополуката, която е причина за смъртта; 
- Други документи, които Застрахователят счита за необходими,*описани в общите условия

- Решение на ТЕЛК (НЕЛК) с точно определен процент;
- Доказателство, че настъпилата трайно намалена работоспособност е вследствие на злополука; 

- Епикриза/и в оригинал или заверено копие от издателя на оригиналния документ; –Декларация за трудова злополука (от работодателя) и Разпореждане на НОИ – при трудова злополука или Сведение за битова злополуката (по образец на застрахователя)

 - Констативен протокол от КАТ; 
- Съдебно-медицинска експертиза; 
- Епикриза от болнично заведение и др.

- При кражба или грабеж – полицейски протокол, издаден от друг компетентен орган ;
- При физическо насилие, загуба на съзнание или нараняване – медицински доклад или документ от спешна медицинска помощ;
- При неправомерна транзакция – извлечение от Картата, посочващо датата и сумата на транзакцията(, 
- При на загуба на карта или ключове или лични документи – декларация в свободен текст; 
- При на загуба на лични документи – полицейски протокол/служебна бележка;
- Фактури във връзка с разходите за подмяна на загубените или откраднати ключове, ключове от сейф, лични документи, чанта или портмоне (включително съответните снимки) и копие от издадените нови документи;
-  При на кражба на мобилен телефон или таблет –  документ (фактура, банково звлечение), доказващо покупката на нов мобилен телефон или таблет;
- При неправомерно използване на откраднатия мобилен телефон или таблет – детайлно извлечение-фактура за услугите, предоставени в рамките на 48 часа след кражбата на мобилния телефон или таблета;