Застраховка "Защитена стока"

Мечтите се сбъдват сега! Вземете всичко, което искате със стоков кредит от Банка ДСК и защитете Вашите нови покупки!

Имуществена застраховка  за кредитополучатели  на възраст от 18 г. на стокови кредити с размер от 150 лв. до 10 000 лв.

Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на щета със закупената със стоков кредит стока.

 • Без ограничение за възраст
 • 7 покрити риска, изключени от гаранцията на производителя
 • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита
 • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване
 • Застрахователната премия се заплаща автоматично заедно с  месечната погасителна вноска по кредита;

Застрахователна защита на закупената стока в случай на тотално повреждане/загуба на закупената стока, вследствие на някое от изброените събития, непокрити от друга застраховка или от гаранцията на производителя:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия
 • Силна буря
 • Свличане на снежни и ледени маси
 • Изтичане на вода и пара
 • Кражба чрез взлом, въоръжен грабеж
 • Земетресение
 • Разходи за наемане на заместващо устройство

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България.

Застраховката е валидна през целия период на кредита.

В случай на пълно предсрочно погасяване, застрахователното покритие остава в сила и за периода от датата на пълното предсрочно погасяване на кредита до първоначално уговорената крайна дата от срока на кредитния договор.

Застрахователната премия се изчислява като процент от отпуснатата сума по кредита. Тя се финансира с кредита и се издължава с месечните вноски по кредита.

Размерът на застрахователната  сума  е равен на  остатъка по кредита, но не повече от действителната стойност на имуществото към датата на настъпване на застрахователното събитие.

По тази застраховка се прилага самучастие до 150 лв.

Ползващи се лица:

 • Банка ДСК: в периода на изплащане на кредита.
 • Застрахованият: в периода от пълно предсрочно погасяване на кредита до изтичане на срока на застраховката.
Можете да се възползвате от застраховка за кредитополучатели на стокови кредити при закупуване на стока със стоков кредит на Банка ДСК от търговски вериги, партньори на Банка ДСК. Намерете целия списък тук:
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Уведомление за щета

При застрахователно събитие Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя до 3 работни дни от узнаването за настъпването на събитието за рисковете: пожар, мълния, експлозия, имплозия; силна буря, свличане на снежни и ледени маси; изтичане на вода и пара и до 24 часа за покрит риск: кражба чрез взлом и въоръжен грабеж на тел: 0 700 123 32 или имейл адрес: office@groupama.bg.


Повече информация на:
 

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие

  Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси.

 • Стъпка 2
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Смърт*
   • При смърт в резултат на заболяване*
   • При смърт в резултат на злополука*
  2. Пълна трайна неработоспособност над 70 %*
  3. Хоспитализация в резултат на злополука*
  4. Временна неработоспособност*
  5. Нежелана безработица, продължила минимум 60 дни*

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

- Препис-извлечение на Акт за смърт; 
- Съобщение за смърт; 
- Удостоверение за наследници.
a)      При смърт в резултат на заболяване: 
– Медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта
b)      При смърт в резултат на злополука: 
– информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

 - Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%; 
- Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и медицинска документация за заболяването. 

- Епикриза/и за хоспитализация; 
- Болнични листове, вкл. първичния, и заверени с подпис и печат от работодателя, че дните на отпуска по болест са реално ползвани.

- Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
- Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
- Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза; 
- Лични амбулаторни картони и др.

- Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения 
- Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 
- Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
- Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице към териториално поделение на Агенцията по заетостта,
- Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица.
- Копие на застрахователната полица;

- Препис-извлечение на Акт за смърт; 
- Съобщение за смърт; 
- Удостоверение за наследници.
a)      При смърт в резултат на заболяване: 
– Медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта
b)      При смърт в резултат на злополука: 
– информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

 - Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%; 
- Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и медицинска документация за заболяването. 

- Епикриза/и за хоспитализация; 
- Болнични листове, вкл. първичния, и заверени с подпис и печат от работодателя, че дните на отпуска по болест са реално ползвани.

- Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
- Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
- Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза; 
- Лични амбулаторни картони и др.

- Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения 
- Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 
- Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
- Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице към териториално поделение на Агенцията по заетостта,
- Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица.
- Копие на застрахователната полица;

Имуществена застраховка  за кредитополучатели  на възраст от 18 г. на стокови кредити с размер от 150 лв. до 10 000 лв.

Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на щета със закупената със стоков кредит стока.

 • Без ограничение за възраст
 • 7 покрити риска, изключени от гаранцията на производителя
 • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита
 • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване
 • Застрахователната премия се заплаща автоматично заедно с  месечната погасителна вноска по кредита;

Застрахователна защита на закупената стока в случай на тотално повреждане/загуба на закупената стока, вследствие на някое от изброените събития, непокрити от друга застраховка или от гаранцията на производителя:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия
 • Силна буря
 • Свличане на снежни и ледени маси
 • Изтичане на вода и пара
 • Кражба чрез взлом, въоръжен грабеж
 • Земетресение
 • Разходи за наемане на заместващо устройство

Застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на  Република България.

Застраховката е валидна през целия период на кредита.

В случай на пълно предсрочно погасяване, застрахователното покритие остава в сила и за периода от датата на пълното предсрочно погасяване на кредита до първоначално уговорената крайна дата от срока на кредитния договор.

Застрахователната премия се изчислява като процент от отпуснатата сума по кредита. Тя се финансира с кредита и се издължава с месечните вноски по кредита.

Размерът на застрахователната  сума  е равен на  остатъка по кредита, но не повече от действителната стойност на имуществото към датата на настъпване на застрахователното събитие.

По тази застраховка се прилага самучастие до 150 лв.

Ползващи се лица:

 • Банка ДСК: в периода на изплащане на кредита.
 • Застрахованият: в периода от пълно предсрочно погасяване на кредита до изтичане на срока на застраховката.
Можете да се възползвате от застраховка за кредитополучатели на стокови кредити при закупуване на стока със стоков кредит на Банка ДСК от търговски вериги, партньори на Банка ДСК. Намерете целия списък тук:
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Уведомление за щета

При застрахователно събитие Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя до 3 работни дни от узнаването за настъпването на събитието за рисковете: пожар, мълния, експлозия, имплозия; силна буря, свличане на снежни и ледени маси; изтичане на вода и пара и до 24 часа за покрит риск: кражба чрез взлом и въоръжен грабеж на тел: 0 700 123 32 или имейл адрес: office@groupama.bg.


Повече информация на:
 

 • Стъпка 1
  Уведомяване за събитие

  Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси.

 • Стъпка 2
  Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

  Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

  1. Смърт*
   • При смърт в резултат на заболяване*
   • При смърт в резултат на злополука*
  2. Пълна трайна неработоспособност над 70 %*
  3. Хоспитализация в резултат на злополука*
  4. Временна неработоспособност*
  5. Нежелана безработица, продължила минимум 60 дни*

  В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

 • Стъпка 3
  Срокове за получаване финално решение по заведената щета
  1. Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
  2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

- Препис-извлечение на Акт за смърт; 
- Съобщение за смърт; 
- Удостоверение за наследници.
a)      При смърт в резултат на заболяване: 
– Медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта
b)      При смърт в резултат на злополука: 
– информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

 - Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%; 
- Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и медицинска документация за заболяването. 

- Епикриза/и за хоспитализация; 
- Болнични листове, вкл. първичния, и заверени с подпис и печат от работодателя, че дните на отпуска по болест са реално ползвани.

- Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
- Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
- Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза; 
- Лични амбулаторни картони и др.

- Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения 
- Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 
- Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
- Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице към териториално поделение на Агенцията по заетостта,
- Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица.
- Копие на застрахователната полица;

- Препис-извлечение на Акт за смърт; 
- Съобщение за смърт; 
- Удостоверение за наследници.
a)      При смърт в резултат на заболяване: 
– Медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта
b)      При смърт в резултат на злополука: 
– информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

 - Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%; 
- Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и медицинска документация за заболяването. 

- Епикриза/и за хоспитализация; 
- Болнични листове, вкл. първичния, и заверени с подпис и печат от работодателя, че дните на отпуска по болест са реално ползвани.

- Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
- Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
- Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза; 
- Лични амбулаторни картони и др.

- Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения 
- Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 
- Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
- Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице към териториално поделение на Агенцията по заетостта,
- Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица.
- Копие на застрахователната полица;

Подобни продукти