Пакет "Стандарт+" към застраховка "Кредитополучатели на стокови кредити"
Сигурност за Вашия кредит при неблагоприятни събития с живота, здравето, трудовата заетост и Вашата нова покупка.

Застраховат се кредитополучатели на възраст от 18 г. до 64 г. към датата на сключване на стоковия кредит.

Пакет "Стандарт+" към застраховка за "Кредитополучателите на стокови кредити" е съвкупност от разнообразни застрахователни покрития, които осигуряват финансова стабилност на Вас и Вашите близки, в случай че през срока на погасяване на кредита настъпят неблагоприятни събития с живота, здравето, трудовата заетост или със закупеното с кредита имущество.

 • Комплексна застрахователна защита при изгодни условия
 • Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и трудовата заетост или закупената с кредит стока.
 • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита
 • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване

Пакет „Стандарт +“ - за кредитополучатели на възраст от 18 до 64 години към началото на индивидуалното застрахователно покритие:

 • смърт в резултат на злополука или заболяване;
 • пълна трайна неработоспособност (над 70%) в резултат на злополука или заболяване;
 • временна неработоспособност над 60 дни в резултат на злополука или заболяване;
 • нежелана безработица, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване;
 • защита на стоката: пожар, мълния, експлозия, имплозия, силна буря, свличане на снежни и ледени маси, изтичане на вода и пара, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж; кражба с използване на техническо средство, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм и гражданска отговорност към трети лица, вследствие щети, причинени от закупения уред. 

  Застраховка е с покритие цял свят.

  За покритие „Нежелана безработица“ и „Защита на стоката“ застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на Република България.

  Застрахователната премия се изчислява като процент от отпуснатата сума по кредита. Тя се финансира с кредита и се издължава с месечните вноски по кредита.

  Размерът на застрахователната  сума  е равен на  остатъка по кредита, но не повече от действителната стойност на имуществото към датата на настъпване на застрахователното събитие.

  По тази застраховка се прилага самучастие до 150 лв.

   Ползващи се лица:

  • Банка ДСК: в периода на изплащане на кредита.
  • Застрахованият: в периода от пълно предсрочно погасяване на кредита до изтичане на срока на застраховката.
  Можете да се възползвате от застраховка за кредитополучатели на стокови кредити при закупуване на стока със стоков кредит на Банка ДСК от търговски вериги, партньори на Банка ДСК. Намерете целия списък тук:
  Свали
  Общи условия и други документи
  Свали
  Информационен документ за застраховката
  Свали
  Анализ на потребностите на клиента
  Свали
  Уведомление за щета

  При застрахователно събитие Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя до 3 работни дни от узнаването за настъпването на събитието и до 24 часа за покрит риск: кражба чрез взлом и въоръжен грабеж на тел: 0 700 123 32 или имейл адрес: office@groupama.bg.
  Повече информация на:

   

  • Стъпка 1
   Уведомяване за събитие

   Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси.

  • Стъпка 2
   Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

   Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

   1. Смърт*
    • При смърт в резултат на заболяване*
    • При смърт в резултат на злополука*
   2. Пълна трайна неработоспособност над 70 %*
   3. Хоспитализация в резултат на злополука*
   4. Временна неработоспособност*
   5. Нежелана безработица, продължила минимум 60 дни*

   В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

  • Стъпка 3
   Срокове за получаване финално решение по заведената щета
   1. Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
   2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

  - Препис-извлечение на Акт за смърт; 
  - Съобщение за смърт; 
  - Удостоверение за наследници.
  a)      При смърт в резултат на заболяване: 
  – Медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта
  b)      При смърт в резултат на злополука: 
  – информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

  - Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%; 
  - Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и медицинска документация за заболяването. 

  - Епикриза/и за хоспитализация; 
  - Болнични листове, вкл. първичния, и заверени с подпис и печат от работодателя, че дните на отпуска по болест са реално ползвани.

  - Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
  - Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
  - Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза; 
  - Лични амбулаторни картони и др.

  - Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения 
  - Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 
  - Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
  - Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице към териториално поделение на Агенцията по заетостта,
  - Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица.
  - Копие на застрахователната полица;

  - Препис-извлечение на Акт за смърт; 
  - Съобщение за смърт; 
  - Удостоверение за наследници.
  a)      При смърт в резултат на заболяване: 
  – Медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта
  b)      При смърт в резултат на злополука: 
  – информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

  - Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%; 
  - Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и медицинска документация за заболяването. 

  - Епикриза/и за хоспитализация; 
  - Болнични листове, вкл. първичния, и заверени с подпис и печат от работодателя, че дните на отпуска по болест са реално ползвани.

  - Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
  - Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
  - Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза; 
  - Лични амбулаторни картони и др.

  - Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения 
  - Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 
  - Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
  - Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице към териториално поделение на Агенцията по заетостта,
  - Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица.
  - Копие на застрахователната полица;

  Застраховат се кредитополучатели на възраст от 18 г. до 64 г. към датата на сключване на стоковия кредит.

  Пакет "Стандарт+" към застраховка за "Кредитополучателите на стокови кредити" е съвкупност от разнообразни застрахователни покрития, които осигуряват финансова стабилност на Вас и Вашите близки, в случай че през срока на погасяване на кредита настъпят неблагоприятни събития с живота, здравето, трудовата заетост или със закупеното с кредита имущество.

  • Комплексна застрахователна защита при изгодни условия
  • Достъпен вариант, с който можете да си осигурите изплащане на остатъка от кредита в случай на неблагоприятни събития с живота, здравето и трудовата заетост или закупената с кредит стока.
  • Покритието е валидно за целия период на изплащане на кредита
  • Валидност на застраховката и след пълно предсрочно погасяване

  Пакет „Стандарт +“ - за кредитополучатели на възраст от 18 до 64 години към началото на индивидуалното застрахователно покритие:

  • смърт в резултат на злополука или заболяване;
  • пълна трайна неработоспособност (над 70%) в резултат на злополука или заболяване;
  • временна неработоспособност над 60 дни в резултат на злополука или заболяване;
  • нежелана безработица, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване;
  • защита на стоката: пожар, мълния, експлозия, имплозия, силна буря, свличане на снежни и ледени маси, изтичане на вода и пара, кражба чрез взлом, въоръжен грабеж; кражба с използване на техническо средство, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм и гражданска отговорност към трети лица, вследствие щети, причинени от закупения уред. 

   Застраховка е с покритие цял свят.

   За покритие „Нежелана безработица“ и „Защита на стоката“ застрахователният договор покрива събития, настъпили на територията на Република България.

   Застрахователната премия се изчислява като процент от отпуснатата сума по кредита. Тя се финансира с кредита и се издължава с месечните вноски по кредита.

   Размерът на застрахователната  сума  е равен на  остатъка по кредита, но не повече от действителната стойност на имуществото към датата на настъпване на застрахователното събитие.

   По тази застраховка се прилага самучастие до 150 лв.

    Ползващи се лица:

   • Банка ДСК: в периода на изплащане на кредита.
   • Застрахованият: в периода от пълно предсрочно погасяване на кредита до изтичане на срока на застраховката.
   Можете да се възползвате от застраховка за кредитополучатели на стокови кредити при закупуване на стока със стоков кредит на Банка ДСК от търговски вериги, партньори на Банка ДСК. Намерете целия списък тук:
   Свали
   Общи условия и други документи
   Свали
   Информационен документ за застраховката
   Свали
   Анализ на потребностите на клиента
   Свали
   Уведомление за щета

   При застрахователно събитие Застрахованият трябва да уведоми Застрахователя до 3 работни дни от узнаването за настъпването на събитието и до 24 часа за покрит риск: кражба чрез взлом и въоръжен грабеж на тел: 0 700 123 32 или имейл адрес: office@groupama.bg.
   Повече информация на:

    

   • Стъпка 1
    Уведомяване за събитие

    Чрез подаване на Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение в един от нашите офиси.

   • Стъпка 2
    Необходими документи в зависимост от настъпилото събитие

    Документи, в оригинал или техни копия, заверени нотариално или заверени с печат и текста “Вярно с оригинала”.

    1. Смърт*
     • При смърт в резултат на заболяване*
     • При смърт в резултат на злополука*
    2. Пълна трайна неработоспособност над 70 %*
    3. Хоспитализация в резултат на злополука*
    4. Временна неработоспособност*
    5. Нежелана безработица, продължила минимум 60 дни*

    В зависимост от настъпилото събитие виж пълната информоция по-долу или Общите условия на застраховката.

   • Стъпка 3
    Срокове за получаване финално решение по заведената щета
    1. Застрахователят се произнася до 15 (петнадесет) работни дни, след предоставяне на последния документ от клиента
    2. Възможност за изплащане на щетата в рамките на 7 работни дни.

   - Препис-извлечение на Акт за смърт; 
   - Съобщение за смърт; 
   - Удостоверение за наследници.
   a)      При смърт в резултат на заболяване: 
   – Медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта
   b)      При смърт в резултат на злополука: 
   – информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

   - Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%; 
   - Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и медицинска документация за заболяването. 

   - Епикриза/и за хоспитализация; 
   - Болнични листове, вкл. първичния, и заверени с подпис и печат от работодателя, че дните на отпуска по болест са реално ползвани.

   - Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
   - Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
   - Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза; 
   - Лични амбулаторни картони и др.

   - Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения 
   - Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 
   - Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
   - Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице към териториално поделение на Агенцията по заетостта,
   - Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица.
   - Копие на застрахователната полица;

   - Препис-извлечение на Акт за смърт; 
   - Съобщение за смърт; 
   - Удостоверение за наследници.
   a)      При смърт в резултат на заболяване: 
   – Медицинска документация във връзка със заболяването/заболяванията, посочени като причина за смъртта
   b)      При смърт в резултат на злополука: 
   – информация за номер на досъдебно производство, наблюдаващ прокурор и прокуратура или Протокол от трудова злополука

   - Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващо трайно намалена работоспособност над 70%; 
   - Всички предшестващи решения на ТЕЛК или НЕЛК във връзка със същата злополука или заболяване, ако има такива и медицинска документация за заболяването. 

   - Епикриза/и за хоспитализация; 
   - Болнични листове, вкл. първичния, и заверени с подпис и печат от работодателя, че дните на отпуска по болест са реално ползвани.

   - Болнични листове, издадени по реда, определен в действащата нормативна уредба; 
   - Епикризи и други медицински документи от лицензирани лечебни заведения; 
   - Други документи, свидетелстващи за последиците от събитието върху Застрахования - съдебно-медицинска експертиза; 
   - Лични амбулаторни картони и др.

   - Трудов договор, заедно с всички допълнителни споразумения 
   - Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 
   - Копие на Трудовата книжка (всички страници); 
   - Акт на компетентния орган - териториално поделение на Агенцията по заетостта /ТП на АЗ/, с който сте регистрирани като безработно лице към териториално поделение на Агенцията по заетостта,
   - Акт на компетентния орган - териториалното поделение на НОИ/ТП на НОИ/ за получаване на обезщетение за безработица.
   - Копие на застрахователната полица;

   Подобни  продукти