Обратно към Новини

Мотивирано решение за неприемане на политика за ангажираност по чл.197б, ал.5, Раздел II, Глава 16 от Кодекса за застраховането

17 December 2020

Съветът на директорите на „Групама Животозастраховане“ ЕАД (Дружеството) взе решение да не приeма политика за ангажираност. Решението е отразено в Протокол № 8/10.12.2020 г. 

Мотивите за това решение са следните:

 

  1. Дружеството следва консервативна политика и стратегия по отношение на инвестициите си;

 

  1. Решенията за инвестициите на Дружеството се вземат от инвестиционен комитет в съответствие с нормативните изисквания;

 

  1. Стратегията за инвестиране, заложена в инвестиционната политика на Дружеството, не включва инвестиции в акции на дружества със седалище в държава членка, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка;

 

  1. Дружеството не осъществява дейност и комуникация с публични дружества в Република България или в държави членки по отношение упражняване правото на глас в такива дружества, наблюдаване на съответните аспекти на дейността им, като стратегия, финансови и нефинансови резултати, риск, капиталова структура и социално въздайствие върху околната среда и корпоративното управление, осъществяване на комуникация с подобни дружества, сътрудничество с други акционери и общуване със заинтересовани страни в публични дружества, управление на реални и потенциални конфликти на интереси, свързани с акционерно участие в дружества, чиито акции се търгуват на регулираните пазари.

„Групама Животозастраховане“ ЕАД взе решение да не приема политика за ангажираност по чл. 197б, ал. 1 от КЗ, тъй като счита, че това изискване се припокрива с нормативно установените и прилагани от Дружеството изисвания към инвестиционната му политика и принципите за инвестиране на активите на Дружеството. Резултатите от  инвестиционната дейност на „Групама Животозастраховане“ ЕАД се обявяват с публикуване на страницата на Дружеството на отчетът за платежоспособност и финансово състояние.

Съветът на директорите на „Групама Животозастраховане“ ЕАД си запазва правото да преразгледа решението си при промяна на фактическата обстановка или нормативна уредба.


Сподели