Обратно към Новини

Въпроси и отговори, касаещи потърпевшите от туроператор "София Тур и Холидей" ЕООД

18 January 2018

Уважаеми клиенти на „София Тур и Холидей“ ЕООД,                          

С настоящето уведомление екипът на „Групама Застраховане“ ЕАД би желал да предостави точна и ясна информация, свързана с  възникналите от ваша страна въпроси по отношение на цялостния процес по завеждане и обработване на вашите претенции, както и по изплащането на съответните застрахователни обезщетения.

„Групама Застраховане“ ЕАД изразява още веднъж своята съпричастност към всички потърпевши вследствие на некоректните действия на „София Тур и Холидей“ EООД  и прави всичко възможно да окаже максимално съдействие на всички клиенти на туроператора, сключили договор и заплатили нереализирано пътуване в периода 14.12.2016 г. - 13.12.2017 г.

Също така, желаем да уточним, че сме подали сигнал към Софийска районна прокуратура, както и към Столична дирекция на вътрешните работи за проверка за евентуално наличие на престъпление от страна на физически лица срещу вас като потребители на „София Тур и Холидей“ ЕООД и срещу нас като техен застраховател в гореспоменатия период на покритие.

„Групама Застраховане” ЕАД има сключена застрахователна полица „Отговорност на туроператора“ № 7500160000564/2016 г. със „София Тур и Холидей“ ООД с лимит на отговорност 175 000 лв. за претърпени вреди през периода на покритие (14.12.2016 – 13.12.2017 г.) в следствие на непредоставяне на туристическа услуга от страна на туроператора. Застрахователната полица се сключва на база на декларирана от туроператора финансова информация. Туроператорът „София Тур и Холидей“ ООД е компания с ограничена отговорност. За такъв тип дружество одитирана финансова информация е налице след края на календарната година. Ето защо, при липса на одитирана информация, искаме декларация от компанията, на която ние основаваме нашите изисквания за лимит. Проверка на декларираните лимити е само в правомощията на държавен регулатор. Въз основа на действащата в България „Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка „Отговорност на туроператора““ застрахователната сума за застрахователния договор се основава на заявения от туроператора оборот. Според Закона за туризма и Кодекса за застраховане при стартирането на процедура по несъстоятелност на туроператора застрахователят дължи обезщетение за непредоставени туристически услуги от страна на туроператора, които са договорени и заплатени през периода на покритие на застрахователната полица.
Срокът на валидност на застрахователна полица „Отговорност на туроператора“ № 7500160000564/2016 г. е от 00:00ч на 14.12.2016г. до 24:00ч на 13.12.2017г. Съгласно чл. 98, ал. 3 от Закона за туризма , право на обезщетение могат да имат само потребители на туристическа услуга, чийто договор за туристическо пътуване е бил сключен и платен по време на действието на застрахователната полица „Отговорност на туроператора“ на „Групама Застраховане“ ЕАД. Претенциите по договори за организирано туристическо пътуване, сключени и/или платени след крайната дата на валидност, следва да се адресират до застрахователя по полицата „Отговорност на туроператора“ за следващ (след 13.12.2017г.) застрахователен период. Тъй като, по наша информация, нашата полица (№ 7500160000564/2016) се застъпва с полицата на застрахователя за следващия застрахователен период, за дните 12-ти и 13-ти декември 2017г., увредените потребители, с договори сключени и платени през тези два дни биха могли да имат право на обезщетяване при условията на многократно застраховане. Във този случай ви съветваме да се обърнете, както към нас, така и към застрахователя по следващия застрахователен период.
Съгласно Чл. 392 на Кодекса за застраховане: (1) Многократно застраховане възниква, когато един и същ интерес е застрахован срещу един и същ застрахователен риск при повече от един застраховател и сборът от отделните застрахователни суми надвишава размера на действителната застрахователна стойност или размера на действително претърпените вреди. В този случай всеки застраховател отговаря в такава пропорция, в каквато застрахователната сума по сключената с него застраховка се отнася към общата застрахователна сума на всички застраховки, като застрахованият не може да получи общо от застрахователите повече от действително претърпените вреди.
- Обезщетение се изплаща на титуляра-потребителя по договор за туристическо пътуване, когато същият съвпада с титуляр по платежно. - На титуляра по договор или платилия, след писмено съгласие (нотариално или пред нас) от другия, когато двете лица са различни.
Съгласно чл. 436, ал. 1 от Кодекса за застраховането, когато общият размер на вредите надхвърля застрахователната сума (лимита на отговорност), застрахователят заплаща на всяко правоимащо лице обезщетение пропорционално на определения за него размер на обезщетение в рамките и спрямо застрахователната сума (лимита на отговорност). Информираме ви, че към момента предявените пред застрахователя претенции по застрахователна полица „Отговорност на туроператора“ № 7500160000564/2016 г., надхвърлят размера на застрахователната сума по полицата, поради което при определяне на полагащото ви се обезщетение сме задължени да приложим пропорционална редукция, т.е. всеки бенефициент по претенция ще получи като обезщетение част от признатите му вреди (платени и неосъществени туристически услуги) пропорционално на съотношението между размера на лимита на отговорност и пълния размер на претенциите на всички правоимащи. Пропорцията може да бъде оценена само след като всички клиенти са известни. До момента собственикът и представляващите на „София тур и Холидей“ ЕООД не са изпълнили задължението си по чл. 105, ал. 5 от Закона за туризма - веднага, но не по-късно от един ден след узнаването на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъпване на застрахователното събитие /обявената несъстоятелност/, да уведомят застрахователя и да му предоставят информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите му, както и да окажат необходимото съдействие за изясняване на тази информация. При създалата се ситуация размерът на полагащото се обезщетение на всеки един увреден потребител на туроператора все още не може да бъде определен, поради липсата на съдействие от страна на туроператора и предявяваните на нови претенции от увредените лица, които водят до постоянна промяна в размера на приложимата редукция.
Съгласно закона за туризма (член 105) туроператорът е длъжен да информира застрахователя и да предостави информация за своите контрагенти, доставчици и потребители на услугите му. В конкретния случай туроператорът все още не ни е предоставил никаква информация. Към днешна дата „Групама Застраховане“ ЕАД не е получило никаква информация от тях. В този случай застрахователното дружество няма друга възможност, освен да изчака да изтече законовият срок за евентуалните искове, преди да започне изплащането на обезщетения. По българското право (чл. 470 от Кодекса за Застраховането) той е 5 години. Не може да се приложи принципът да се обезщетят само първите заявители. Всички увредени имат право да получат обезщетение пропорционално на отношението на лимита и общия размер на исковете. Пропорцията може да бъде оценена само след като всички клиенти са известни. Ръководството на „Групама Застраховане” ЕАД е предвидило изплащане на пълния размер на застрахователната сума по полицата, т.е. 175 000 лв. и планира консултации с министерството на Туризма и КФН в търсене на допустим вариант максимално най-скоро да бъде изплатено обезщетение на всички правоимащи. Предвид започналата пред съда процедура по несъстоятелност на „София тур и Холидей“ ЕООД и задължението ни да предвидим предявяването и на други претенции съобразно предоставените ни документи при предявяване на предходни претенции, след обявяване от синдика на списъка на кредиторите, имаме основание да допуснем, че ще разполагаме с пълна информация за размера на претенциите и незабавно ще пристъпим към пропорционално разпределяне на застрахователната сума и съответно извършване на плащанията. В тази връзка се надяваме изплащането на обезщетенията по валидните искове да започне от началото на месец юли 2018 г. Точната дата ще бъде допълнително обявена на електронната страница на дружеството – www.groupama.bg
Съгласно чл. 108, ал. 1 от Кодекса за застраховането застрахователят е длъжен в срок от 15 работни дни, да се произнесе по претенцията по един от следните начини: • като определи и изплати обезщетението или застрахователната сума, или • мотивирано откаже плащането. „ Групама Застраховане“ ЕАД изпрати в официална кореспонденция с дата 15 януари 2018 г. индивидуални уведомителни писма до всички потърпевши, предявили претенции спрямо спецификите на техните щети и предоставените документи. Всички клиенти, предоставили уведомление или претенция в срок до 15 дни от предоставяне на последния документ са получили официално писмо, в което са информирани, че не можем да платим съответната щета в 15-дневен срок, тъй като трябва да изчакаме всички увредени. Допълнително, на всички лица, които не са предоставили пълен набор от документие предоставена информация, за всички липсващи документи, които следва да ни бъдат изпратени с цел доказване и определяне на съответната претенция. Всички лица, които нямат основание да претендират по полицата (извън срока на покритие или не са претърпели вреди, защото не са платили) са получили мотивиран финален отказ.
Напомняме ви , че минималните документи необходими за доказването на претенциите по основание и/или размер са: 1. Претенция подписана от увреденото лице (лица). 2. Договор със „София тур и холидей“ ООД за предоставяне на туристическа услуга /оригинал или нотариално заверено копие/ 3. Платежни документи, доказващи извършеното от Вас плащане по договора за организирано туристическо пътуване - / оригинал или нотариално заверено копие /: a. Фискален бон в оригинал – за плащания в брой и с банкова карта; b. Квитанция в оригинал - за плащания с карта; c. Заверено от банка копие от платежно нареждане – за плащания по банков път. 4. Писмени откази за изпълнение на резервации /туристически услуги/, поради неплащане на „София тур и холидей“ ООД от страна на доставчици /авиокомпании, транспортни фирми, хотели, посрещащи туроператори, ресторанти и др./ или декларация (от дата след началото на пътуването по договора) от Ваша страна, че не сте осъществили пътуването и да се посочи валидна причина за това. 5. Писмен отказ от страна на „София тур и Холидей“ ЕООД да Ви възстанови дължимите суми за непредоставените услуги. (Писменият отказ следва да бъде подписан от законен представител на „София тур и Холидей“ ЕООД и да съдържа причините за отказа да Ви бъдат възстановени дължимите суми). При невъзможност за осигуряване на този документ ще приемем и писмена декларация от Ваша страна, че сте изпратили искане до „ София Тур и Холидей“ ЕООД, но не сте получили отговор от тяхна страна. 6. Удостоверение или фактури, ако има такива, издадени от контрагентите или доставчиците на Застрахования за дължимите от последния суми. 7. Удостоверение/сертификат, издаден от Банка за банкова сметка (IBAN) на името на Бенефициента на обезщетението /лицето, явяващо се потребител на туристическата услуга и заплатило за туристическите услуги по договора/. 8. Копие от лична карта на бенефициента на обезщетението. До представянето им претенцията Ви се явява недоказана, поради което няма да имаме основание да изплатим претендираното от Вас обезщетение. В допълнение предоставяме следните пояснения: • В случай, че като потребител на туристическата услуга сте заплатили за пътуването на трето лице (туристически агент или др.) и това лице е заплатило от Ваше име на „София Тур и Холидей“ ЕООД е необходимо да представите платежни документи, както за плащането от Вас към третото лице, така и от третото лице към „София Тур и Холидей“ ЕООД, а също така и писмен отказ от претенция от страна на третото лице във Ваша полза. • Оригиналните документи са необходими в процеса на разглеждане на претенцията Ви, както и с цел обезпечаване на регресните права на застрахователната компания, срещу лицата причинили Ви вреди. Всички предоставени оригинални документи ще бъдат съхранявани в архивите на компанията при спазване на законовите изисквания, за срок от 5 години. При поискване от Ваша страна, в момента на предоставяне или на по-късен етап, можете да получите копие, заверено от застрахователната компания за съответствие с оригинала. • В случай, че не сте в състояние да се снабдите с някой от изисканите Ви документи или някой от изисканите документи не съответства на Вашия случай или ако имате въпроси и колебания, моля да се свържете с наш представител. Междувременно, молим във възможно най-кратки срокове да предоставите всички останали документи, които сте в състояние да набавите с цел своевременно разглеждане на претенцията Ви за обезщетение.
„Групама Застраховане“ ЕАД не носи отговорност за суми, които не са платени на застрахования – „София тур и Холидей“ ЕООД. Плащания по банкови сметки или които се доказват с приходно-касови ордери на името на трети лица ( туристически агенти и други) и при положение, че няма доказателства, че са платени от третите лица на „София тур и Холидей“ ЕООД не могат да бъдат покрити по застрахователната полица. Когато третите лица не са вписани по договора със „София тур и Холидей“ ЕООД (например като агент или транспортна фирма и т..н.) се изисква и нотариално заверено споразумение между потребителя и третото лице, че сумите са платени от третата страна от името и за сметка на потребителя, като само тогава сумите ще се изплащат на потребителя.
Поради невъзможност да се осъществява публична кореспонденция, свързана с индивидуални застрахователни казуси, така че да не бъде нарушено изискването на Кодекса за застраховане за опазване на застрахователната тайна, молим при възникнали допълнителни въпроси от страна на пострадалите да се свържат с нашия Call Center на тел.: 0700 123 32 (на цената на един градски разговор), на имейл адрес: sos@groupama.bg или чрез лично съобщение в официалната фейсбук страница на Groupama Bulgaria. Нашите служители ще отговорят на всеки един от вас в рамките на работното време спрямо спецификата на вашата претенция.

С уважение,

Екипът на „ Групама Застраховане“ ЕАД


Сподели