За Групама в България

Ние сме част от френската застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles и предлагаме идеи и решения, така че да осигурим защита и спокойствие на нашите клиенти във всяка една ситуация.

С тази цел днес компанията предлага богато портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората, партнирайки си успешно с "Банка ДСК", както и с широка търговска мрежа от застрахователни брокери, агенти и туристически агенции в цялата страна.

Вече 15 години заедно изграждаме доверие и сигурност, така че да посрещаме утрешния ден с увереност!

Над 500 хил. клиенти в България
Над 500 хил. клиенти в България
Над 320 точки на продажба през клоновата мрежа на Банка ДСК
Над 320 точки на продажба през клоновата мрежа на Банка ДСК
Над 180 партньори - брокери и агенти
Над 180 партньори - брокери и агенти
97% удовлетворение от размер на изплатено обезщетение по Каско застраховка
97% удовлетворение от размер на изплатено обезщетение по Каско застраховка
100% удовлетвореност от бързина при оглед на щета по застраховки Каско и имущество
100% удовлетвореност от бързина при оглед на щета по застраховки Каско и имущество
Групама Груп

Групама е френски лидер в застраховането с повече от 100-годишна международна експертиза и присъствие в 10 държави. И до днес Групама е водеща в земеделското застраховане във Франция. С годините компанията се налага и на международния пазар като доверен застраховател, предлагащ различни застрахователни и животозастрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората.

НАПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Знаем, че истинската промяна започва от нас! Затова фокусът на Направление № 1 e насочен към здравословния начин на живот. С активностите, организирани в това направление искаме да напомним колко е важно здравословното хранене и активния начин на живот, за да балансираме духа и тялото си.
ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА
В нашата професия ние защитаваме домовете на нашите клиенти, но не по-малко важно е да защитим дома за всички нас – нашата планета. Това направление е насочено към инициативи, свързани с добри практики за опазване околната среда и моделите за устойчивото развитие.
ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА
Децата са нашето бъдеще! Наша отговорност е да се грижим за тях и да ги напътстваме. В това направление ние насърчаваме детски таланти и се стараем да им осигурим по-добро бъдеще и образование.

Новини от Greenama

Рискът, свързан с устойчивостта, се определя като екологично, социално или управленско събитие или ситуация, които, ако настъпят, биха могли да имат значително отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията.

Групама България в дългосрочен план възнамерява  следва подходът на Групата, от която е част, а именно да играе активна роля в отговорното инвестиране в бъдеще. Дружеството е наясно, че включването на екологични, социални критерии и критерии за добро управление (ESG) в инвестиционните решения може в средносрочен и дългосрочен план да бъде движеща сила за постигане на по-висока рисково коригирана възвръщаемост от тази на пазара. В допълнение, насоките на Групата предвиждат инвестиционна политика, основана на екологични критерии, и управление, с цел подкрепа на екологичния и енергийния преход към по-устойчива икономика.

Групата Групама счита борбата с изменението на климата за приоритет.

За да намали излагането на своите инвестиции на рискове, свързани с климата, Групата Групама взе решение да инициира постепенното прекратяване на участието на всяко дружество, чийто оборот или микс от производството на енергия се основава на повече от 30% от въглища. През 2020 г. този относителен праг на изключване е намален на 20%.

Освен това Групата Групама се ангажира да се освободи от експозиция в дружества, чието годишно производство на въглища надхвърля 20 милиона тона. и тези, чийто инсталиран капацитет на въглищни електроцентрали надхвърля 10 GW.

Тези прагове на изключване бяха определени в съответствие с поетапното напускане от производството на топлинни въглища, за да се спазят изискванията на Парижкото споразумение и ще бъдат постепенно намалявани, за да се постигне нулева експозиция към термични въглища в инвестиционните портфейли най-късно до 2030 г. в Европейския съюз и в страните от ОИСР и до 2040 г. в останалата част на света.

И накрая, от 2017 г. Групата Групама избра постепенно да се освободи от експозиции в дружества, които възнамеряват да разработят нови въглищни мощности. Повече подробности можете да намерите тук.

 

Подходът на Групата Групама е имплементиран и в инвестиционната политика на дружествата от Групата Групама в България. За осъществяване на инвестиционната си дейност дружествата ползват експертизата на Групама Управление на Активи, Франция. Стратегията на Групама Управление на Активи следва духа на отговорното инвестиране и се стреми да изпълни три основни изисквания:

 • да включи дяловете на трите прехода (цифров, екологичен/екологичен и демографски/социален) във фундаменталния анализ на емитентите;
 • да формализира интегрирането на тези съображения в инвестиционните решения;
 • да удовлетворява изискванията на клиентите за отговорно инвестиране.

Повече информация относно управлението на риска, свързан с устойчивостта можете да откриете от Групама Управление на активи можете да намерите тук.

Стратегическото разпределение на активите на дружествата от Групата Групама в България се консултира от Групама Управление на Активи, като се отчита подходът относно устойчивото развитие. 

Портфолиото на „Групама Животозастраховане“ ЕАД включва и инвестиционни продукти, основани на застраховане (ИПОЗ). Застрахователните продукти предоставят инвестиране на във фонд, който е Предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, като застрахователният продукт комбинира застрахователна защита застраховка „Живот“ и възможност за инвестиция. В съответствие с  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския Парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги в основния информационен документ за всеки от предлаганите ИПОЗ „Групама Животозастраховане“ ЕАД е посочила информация относно инвестиционната стратегия на съответния фонд. „Групама Животозастраховане“ ЕАД работи в партньорство с Амунди Управление на Активи,  като компания, която прилага всички изисквания на Регламент(ЕС) 2019/2088. Фондовете на Амунди Управление на Активи (Амунди), избрани и предлагани от Групама също прилагат изискванията на Регламента. Повече информация относно това как Амунди управлява на риска, свързан с устойчивостта, можете да намерите тук.

В допълнение, следва да се отбележи, че съответствието със стратегията за управление на риска, свързан с устойчивостта, се взема предвид и, когато се обмисля пускането на пазара на нов ИПОЗ, както и във всеки случай на преразглеждане на продуктите от действащото към момента портфолио.

Виж повече
Инвестиционна политика на дружествата от Групата Групама по отношение на устойчивите инвестиции

Sustainability risk is defined as an environmental, social or governance event or situation that, if it occurs, could have a significant negative impact on the value of the investment.

In the long term, Groupama Bulgaria intends to follow the approach of the Group of which it is a part, namely, to play an active role in responsible investing in the future. The Company is aware that the inclusion of environmental, social and responsible governance (ESG) criteria in investment decisions can, in the medium and long term, be a driving force in achieving higher risk-adjusted returns than the market. In addition, the Group's guidelines provide for an investment policy based on environmental criteria and governance to support the environmental and energy transition towards a more sustainable economy.

Groupama Group considers the fight against climate change a priority.

To reduce the exposure of its investments to climate-related risks, Groupama Group has decided to initiate the phase-out of any company whose turnover or energy production mix is based on more than 30% coal. In 2020, this relative exclusion threshold has been reduced to 20%.

In addition, the Groupama Group has committed to divest exposure in companies whose annual coal production exceeds 20 million tonnes. and those whose installed capacity of coal-fired power plants exceeds 10 GW.

These phase-out thresholds have been set in line with the phase-out of thermal coal to comply with the Paris Agreement and will be gradually reduced to achieve zero exposure to thermal coal in investment portfolios by 2030 at the latest in the European Union and OECD countries and by 2040 in the rest of the world.

Finally, since 2017, the Groupama Group has chosen to gradually divest itself of exposure to companies that intend to develop new coal-fired capacity. More details can be found here.

The Group's approach is also implemented in the investment policy of the Group companies in Bulgaria. The companies use the expertise of Groupama Asset Management, France to carry out their investment activities. Groupama Asset Management's strategy follows the spirit of responsible investment and seeks to meet three main requirements:

 • to include the shares of the three transitions (digital, environmental/ecological and demographic/social) in the fundamental analysis of issuers;
 • to formalize the integration of these considerations into investment decisions;
 • to meet clients' requirements for responsible investing.

More information on sustainability risk management can be found from Groupama Asset Management here.

The strategic asset allocation of Groupama companies in Bulgaria is advised by Groupama Asset Management, taking into account the sustainability approach. 

The portfolio of Groupama Zhivotozastrahovane EAD also includes insurance-based investment products (IBIP). The insurance products provide investment in a fund, which is an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, and the insurance product combines life insurance protection and investment opportunity. In accordance with Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council on disclosure of information in relation to sustainability in the financial services sector, Groupama Zhivotozastrahovane EAD has included information on the investment strategy of the relevant fund in the key information document for each of the IBIPs offered. Grupama Zhivotozastrahovane EAD works in partnership with Amundi Asset Management as a company that applies all the requirements of Regulation (EU) 2019/2088. Amundi Asset Management (Amundi) funds selected and offered by Groupama also apply the requirements of the Regulation. More information on how Amundi manages sustainability risk can be found here.

In addition, it should be noted that compliance with strategy in the area of sustainability risk management is also taken into account when considering the launch of a new IBIP, as well as in any case of review of the products in the current portfolio.

Download here
Investment Policy of the Groupama companies in Bulgaria Companies in Bulgaria Related to Sustainable investment
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2023
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2023
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2022
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2022
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2021
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2021
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2020
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2020
Свали
Допълнение към Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Допълнение към Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Предварителна Информация - Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Предварителна Информация - Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Груп 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Груп 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2016
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2016
Свали
Финансови резултати на Групама Груп за 2023 г.
Свали
Финансови резултати Групама Груп за 2022 г.
Свали
Финансови резултати Групама Груп за първо полугодие на 2022 г.
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2021
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2021
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2020
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2020
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2019
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2019
Свали
Годишни финансови отчети - Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Финасова информация Групама Груп 2018 г.
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2016
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2016
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2014
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2014
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2013
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2012
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2012
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2011
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2011
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2010
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2010
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2009
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2009
За Групама в България

Ние сме част от френската застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles и предлагаме идеи и решения, така че да осигурим защита и спокойствие на нашите клиенти във всяка една ситуация.

С тази цел днес компанията предлага богато портфолио от застрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората, партнирайки си успешно с "Банка ДСК", както и с широка търговска мрежа от застрахователни брокери, агенти и туристически агенции в цялата страна.

Вече 15 години заедно изграждаме доверие и сигурност, така че да посрещаме утрешния ден с увереност!

Над 500 хил. клиенти в България
Над 500 хил. клиенти в България
Над 320 точки на продажба през клоновата мрежа на Банка ДСК
Над 320 точки на продажба през клоновата мрежа на Банка ДСК
Над 180 партньори - брокери и агенти
Над 180 партньори - брокери и агенти
97% удовлетворение от размер на изплатено обезщетение по Каско застраховка
97% удовлетворение от размер на изплатено обезщетение по Каско застраховка
100% удовлетвореност от бързина при оглед на щета по застраховки Каско и имущество
100% удовлетвореност от бързина при оглед на щета по застраховки Каско и имущество
Групама Груп

Групама е френски лидер в застраховането с повече от 100-годишна международна експертиза и присъствие в 10 държави. И до днес Групама е водеща в земеделското застраховане във Франция. С годините компанията се налага и на международния пазар като доверен застраховател, предлагащ различни застрахователни и животозастрахователни продукти, подходящи за всеки аспект от живота и дейностите на хората.

НАПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Знаем, че истинската промяна започва от нас! Затова фокусът на Направление № 1 e насочен към здравословния начин на живот. С активностите, организирани в това направление искаме да напомним колко е важно здравословното хранене и активния начин на живот, за да балансираме духа и тялото си.
ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА
В нашата професия ние защитаваме домовете на нашите клиенти, но не по-малко важно е да защитим дома за всички нас – нашата планета. Това направление е насочено към инициативи, свързани с добри практики за опазване околната среда и моделите за устойчивото развитие.
ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА
Децата са нашето бъдеще! Наша отговорност е да се грижим за тях и да ги напътстваме. В това направление ние насърчаваме детски таланти и се стараем да им осигурим по-добро бъдеще и образование.

Новини от Greenama

Рискът, свързан с устойчивостта, се определя като екологично, социално или управленско събитие или ситуация, които, ако настъпят, биха могли да имат значително отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията.

Групама България в дългосрочен план възнамерява  следва подходът на Групата, от която е част, а именно да играе активна роля в отговорното инвестиране в бъдеще. Дружеството е наясно, че включването на екологични, социални критерии и критерии за добро управление (ESG) в инвестиционните решения може в средносрочен и дългосрочен план да бъде движеща сила за постигане на по-висока рисково коригирана възвръщаемост от тази на пазара. В допълнение, насоките на Групата предвиждат инвестиционна политика, основана на екологични критерии, и управление, с цел подкрепа на екологичния и енергийния преход към по-устойчива икономика.

Групата Групама счита борбата с изменението на климата за приоритет.

За да намали излагането на своите инвестиции на рискове, свързани с климата, Групата Групама взе решение да инициира постепенното прекратяване на участието на всяко дружество, чийто оборот или микс от производството на енергия се основава на повече от 30% от въглища. През 2020 г. този относителен праг на изключване е намален на 20%.

Освен това Групата Групама се ангажира да се освободи от експозиция в дружества, чието годишно производство на въглища надхвърля 20 милиона тона. и тези, чийто инсталиран капацитет на въглищни електроцентрали надхвърля 10 GW.

Тези прагове на изключване бяха определени в съответствие с поетапното напускане от производството на топлинни въглища, за да се спазят изискванията на Парижкото споразумение и ще бъдат постепенно намалявани, за да се постигне нулева експозиция към термични въглища в инвестиционните портфейли най-късно до 2030 г. в Европейския съюз и в страните от ОИСР и до 2040 г. в останалата част на света.

И накрая, от 2017 г. Групата Групама избра постепенно да се освободи от експозиции в дружества, които възнамеряват да разработят нови въглищни мощности. Повече подробности можете да намерите тук.

 

Подходът на Групата Групама е имплементиран и в инвестиционната политика на дружествата от Групата Групама в България. За осъществяване на инвестиционната си дейност дружествата ползват експертизата на Групама Управление на Активи, Франция. Стратегията на Групама Управление на Активи следва духа на отговорното инвестиране и се стреми да изпълни три основни изисквания:

 • да включи дяловете на трите прехода (цифров, екологичен/екологичен и демографски/социален) във фундаменталния анализ на емитентите;
 • да формализира интегрирането на тези съображения в инвестиционните решения;
 • да удовлетворява изискванията на клиентите за отговорно инвестиране.

Повече информация относно управлението на риска, свързан с устойчивостта можете да откриете от Групама Управление на активи можете да намерите тук.

Стратегическото разпределение на активите на дружествата от Групата Групама в България се консултира от Групама Управление на Активи, като се отчита подходът относно устойчивото развитие. 

Портфолиото на „Групама Животозастраховане“ ЕАД включва и инвестиционни продукти, основани на застраховане (ИПОЗ). Застрахователните продукти предоставят инвестиране на във фонд, който е Предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, като застрахователният продукт комбинира застрахователна защита застраховка „Живот“ и възможност за инвестиция. В съответствие с  Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския Парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги в основния информационен документ за всеки от предлаганите ИПОЗ „Групама Животозастраховане“ ЕАД е посочила информация относно инвестиционната стратегия на съответния фонд. „Групама Животозастраховане“ ЕАД работи в партньорство с Амунди Управление на Активи,  като компания, която прилага всички изисквания на Регламент(ЕС) 2019/2088. Фондовете на Амунди Управление на Активи (Амунди), избрани и предлагани от Групама също прилагат изискванията на Регламента. Повече информация относно това как Амунди управлява на риска, свързан с устойчивостта, можете да намерите тук.

В допълнение, следва да се отбележи, че съответствието със стратегията за управление на риска, свързан с устойчивостта, се взема предвид и, когато се обмисля пускането на пазара на нов ИПОЗ, както и във всеки случай на преразглеждане на продуктите от действащото към момента портфолио.

Виж повече
Инвестиционна политика на дружествата от Групата Групама по отношение на устойчивите инвестиции

Sustainability risk is defined as an environmental, social or governance event or situation that, if it occurs, could have a significant negative impact on the value of the investment.

In the long term, Groupama Bulgaria intends to follow the approach of the Group of which it is a part, namely, to play an active role in responsible investing in the future. The Company is aware that the inclusion of environmental, social and responsible governance (ESG) criteria in investment decisions can, in the medium and long term, be a driving force in achieving higher risk-adjusted returns than the market. In addition, the Group's guidelines provide for an investment policy based on environmental criteria and governance to support the environmental and energy transition towards a more sustainable economy.

Groupama Group considers the fight against climate change a priority.

To reduce the exposure of its investments to climate-related risks, Groupama Group has decided to initiate the phase-out of any company whose turnover or energy production mix is based on more than 30% coal. In 2020, this relative exclusion threshold has been reduced to 20%.

In addition, the Groupama Group has committed to divest exposure in companies whose annual coal production exceeds 20 million tonnes. and those whose installed capacity of coal-fired power plants exceeds 10 GW.

These phase-out thresholds have been set in line with the phase-out of thermal coal to comply with the Paris Agreement and will be gradually reduced to achieve zero exposure to thermal coal in investment portfolios by 2030 at the latest in the European Union and OECD countries and by 2040 in the rest of the world.

Finally, since 2017, the Groupama Group has chosen to gradually divest itself of exposure to companies that intend to develop new coal-fired capacity. More details can be found here.

The Group's approach is also implemented in the investment policy of the Group companies in Bulgaria. The companies use the expertise of Groupama Asset Management, France to carry out their investment activities. Groupama Asset Management's strategy follows the spirit of responsible investment and seeks to meet three main requirements:

 • to include the shares of the three transitions (digital, environmental/ecological and demographic/social) in the fundamental analysis of issuers;
 • to formalize the integration of these considerations into investment decisions;
 • to meet clients' requirements for responsible investing.

More information on sustainability risk management can be found from Groupama Asset Management here.

The strategic asset allocation of Groupama companies in Bulgaria is advised by Groupama Asset Management, taking into account the sustainability approach. 

The portfolio of Groupama Zhivotozastrahovane EAD also includes insurance-based investment products (IBIP). The insurance products provide investment in a fund, which is an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, and the insurance product combines life insurance protection and investment opportunity. In accordance with Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council on disclosure of information in relation to sustainability in the financial services sector, Groupama Zhivotozastrahovane EAD has included information on the investment strategy of the relevant fund in the key information document for each of the IBIPs offered. Grupama Zhivotozastrahovane EAD works in partnership with Amundi Asset Management as a company that applies all the requirements of Regulation (EU) 2019/2088. Amundi Asset Management (Amundi) funds selected and offered by Groupama also apply the requirements of the Regulation. More information on how Amundi manages sustainability risk can be found here.

In addition, it should be noted that compliance with strategy in the area of sustainability risk management is also taken into account when considering the launch of a new IBIP, as well as in any case of review of the products in the current portfolio.

Download here
Investment Policy of the Groupama companies in Bulgaria Companies in Bulgaria Related to Sustainable investment
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2023
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2023
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2022
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2022
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2021
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2021
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Застраховане 2020
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Животозастраховане 2020
Свали
Допълнение към Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Допълнение към Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние на Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Предварителна Информация - Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2019
Свали
Предварителна Информация - Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2019
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Груп 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2018
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Групама Груп 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2017
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Животозастраховане 2016
Свали
Отчет за платежоспособност и финансово състояние - Застраховане 2016
Свали
Финансови резултати на Групама Груп за 2023 г.
Свали
Финансови резултати Групама Груп за 2022 г.
Свали
Финансови резултати Групама Груп за първо полугодие на 2022 г.
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2021
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2021
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2020
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2020
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2019
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2019
Свали
Годишни финансови отчети - Групама Животозастраховане Експрес за 2019
Свали
Финасова информация Групама Груп 2018 г.
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2016
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2016
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2014
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2014
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2013
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2012
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2012
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2011
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2011
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2010
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2010
Свали
Годишни финансови отчети - Застраховане за 2009
Свали
Годишни финансови отчети - Животозастраховане за 2009

НАШИТЕ ЗЛАТНИ ПРИНЦИПИ